[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Indbydelse til at deltage i Den Nye (IT-politiske) forening.Kære SSLUG-medlem

Som du måske har bemærket var vi nogle stykker, der i går havde
stiftende generalforsamling i en ny IT-politisk forening i
Danmark. Det hele gik lidt stærkt, så vi vil bestræbe os på at
formidle hvad vi er nået frem til - og inddrage alle der er
interesserede.

Nu står I måske alle og renser nytårstosk - men her får I i første
omgang: 1) Et kort beslutingreferat, og 2) De vedtægter vi nåede frem
til. Mere har vi ikke fået produceret, og nu er det nytår - men denne
meddelelse følges forhentlig snart op af mere.

Vi vil snarest muligt annoncere en mailingliste (eller andet), som man
kan bruge til at diskutere Den Nye Forening. Bemærk vedtægtermes §
16. ("Overtrumfningsparagraffen"), som reelt er en slags tidsmæssig og
geografisk udvidelse af den stiftenrede generalforsamling: Med denne
(midlertidige!) paragraf er det muligt at foretage justeringer og
opnår indflydelse på foreningens grundlag uden at skulle indkalde til
en ny generalforsamling. Det kan i stedet ske med almindeligt flertal
blandt medlemmerne.

Nu er foreningen stiftet og dermed er det grundlæggende på plads. Nu
skal rammen fyldes ud med handling, og her har vi brug for at samle
alle gode kræfter i og omkring SSLUG - og andre stede. Jeg har tænkt
mig at invitere Mac-folk, BSD-mennesker og hvem vi ellers kan komme i
kante om.

Alle input er velkomne!
.. og godt nytår!

Janus Sandsgaard
_midlertid_ formand


<=======================>


Beslutningreferat:

Referat fra generalforsamlingen d. 30.12.02.

"Den Ny Forening"
2002-12-30

Dagsorden:
---------

0. Lydoptagelse
1. Velkomst v/ Janus Sandsgaard
2. Formalia: Dirigent, referent etc.
3. Hvad vil vi med den nye forening (DNF)?
4. Vedtægter
5. Navneideer
6. Valg af bestyrelse og formand
7. evt.

0. Lydoptagelse
---------------

Der blev ingen optagelse.


1. Velkomst v/ Janus Sandsgaard
-------------------------------
  
Janus Sandsgaard sagde velkommen kl 19:00 og gav baggrunden for
indkaldelsen til den stiftende generalforsamling.


2. Formalia: Dirigent og referent etc.
--------------------------------------

Deltagere: Jacob Bunk, Jesper Krogh, Hans Schou, Janus Sandsgaard, Jon
Bendtsen, Kurt Frederiksen, Michael Rasmussen, Mogens Holst, Flemming
Bjerke, Ole Tange

Referant: Hans Schou
Dirigent: Flemming Bjerke

3. Hvad vil vi med den nye forening (DNF)?
-----------------------------------------

Forventningsrunde. Deltagerne præsenterede deres forventninger til
DNF.


4. Vedtægter
------------

Diskussion af vedtægter.


5. Navneideer
-------------

Brasinstorm over navneideer.


6. Valg af bestyrelse og formand:
--------------------------------

Følgende blev valgt til bestyrelsen i Den Nye Forening:

Janus Sandsgaard <sslug@sslug> (formand)
Hans Schou <sslug@sslug>
Michael Rasmussen <sslug@sslug>
Flemming Bjerke <sslug@sslug>
Jesper Krogh <sslug@sslug>

Janus Sandsgaard blev enstemigt valgt til formand.

Mødet afsluttet kl 23:30.

Vha. §16 blev det vedtaget at sætte kontingentet til kr. 0 samt at tillade
indmeldelse uden angivelse af fysisk adresse idag. Adressen skal dog
meddeles til kassereren.

<=================================>

Følgende vedtægter blev vedtaget


FORENINGEN Foo

Vedtægter

§ 1. Navn

  Stk. 1. Foreningens navn er Foo. Foreningen er stiftet
  30. december 2002. Foreningen har hjemsted i Danmark.

§ 2. Formål

  Foreningens formål er at arbejde for at beskytte og udvide primært
  borgernes og sekundært mindre virksomheders digitale rettigheder,
  f.eks. ytringsfriheden, privatlivets ukrænkelighed, overvågning,
  adgang til væsentlig information, overholdelse af åbne standarder,
  samt frihed til at udvikle og vælge programmel.

§ 3. Medlemsskab og optagelse

  Stk. 1 Alle personer kan blive medlemmer af foreningen, når de
  vedkender sig nærværende vedtægter.

  Stk. 2 Medlemsskabet er gældende når medlemsskab er bekræftet efter
  betaling af kontingent.

  Stk. 3. For at have krav på information fra foreningen, er
  man forpligtet til at meddele en email-adresse, der virker.


§ 4. Udtrædelse

  Stk. 1. Et medlem er udtrådt når medlemmet ikke har betalt
  kontingent.

  Stk. 2. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, der ikke overholder
  bestyrelsens og generalforsamlingens beslutninger samt foreningens
  vedtægter. Et ekskluderet medlem kan anke eksklusionen ved næste
  generalforsamling.

§ 5. Generalforsamling

  Stk. 1 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og
  afholdes hver år i april måned. Der indkaldes skriftligt med mindst
  6 ugers varsel. Indkaldelsen sker elektronisk til hvert medlem.

  Stk. 2 Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen,
  være formanden i hænde 4 uger før, og dagsorden udsendes til
  medlemmerne senest 2 uger før generalforsamlingen.

  På generalforsamlingen må kun tages beslutning om sager, som er
  optaget på den offentliggjorte dagsorden.

  Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal tillige være
  ledsaget af regnskab for det afsluttede regnskabsår.

 Stk. 3 På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindeligt
  stemmeflertal, med mindre andet er nævnt i vedtægterne. Afsteming
  foregår ved håndsoprækning med mindre ét eller flere medlemmer
  ønsker hemmelig afsteming. Afstemninger kontrolleres af dirigenten
  og referenten.

  Stk. 4 Afstemning ved valg af bestyrelse foregår på flg. måde: Der
  uddeles stemmesedler. På disse skrives navne på forskellige
  kandidater op til det antal, der skal vælges til bestyrelsen. De
  kandidater, der opnår flest stemmer, er valgte. Ved stemmelighed
  foretages lodtrækning blandt dem, der har fået lige mange stemmer.

  Stk. 5 Der føres referat over vedtagne beslutninger. Referenten
  læser vedtagne beslutninger op på generalforsamlingen.

§ 6. Generalforsamlingens dagsorden

  Stk. 1. Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal som et
  minimum indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent og referent.
  2. Godkendelse af dagsorden og om mødet er lovligt indkaldt.
  3. Bestyrelsens beretning.
  4. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab.
  5. Forelæggelse og godkendelse budget,
    udvalgsbeløb, kassererbeløb og kontingent.
  6. Behandling af indkomne forslag herunder bestyrelsens
    aktivitetsplan.
  7. Opstilling og valg af
    a) bestyrelse b) suppleanter c) revisorer d) revisorsuppleant.
  8. Eventuelt.

§ 7. Ekstraordinær generalforsamling

  Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af:
   * To eller flere medlemmer af bestyrelsen.
   * Foreningens revisor.
   * Medlemmer som tilsammen repræsenterer mindst en femtedel af
    stemmerne.
   * 15 medlemmer.

  Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes efter samme procedure
  med flg. dagsorden:

  1. Valg af dirigent og referent.
  2. Godkendelse af dagsorden og om mødet er lovligt indkaldt.
  3. Behandling af indkomne forslag.

§ 8. Tale-, stemme- og fremmøderet generalforsamlingen

  Stk. 1 Ethvert medlem ret til at være til stede på
  generalforsamlingen og har har tale- og stemmeret. Ekskluderede
  medlemmer har alene taleret på deres egen sag og ikke stemmeret.

  Stk. 2 Beslutninger sker ved almindeligt flertal, med mindre andet
  er bestemt i vedtægterne.

  Stk. 3 Et medlem kan lade sig repræsentere af et andet medlem ved
  skriftlig, underskrevet fuldmagt. Et medlem kan kun have fuldmagt
  fra ét andet medlem.


§ 9. Bestyrelsen

  Stk. 1 Bestyrelsen er foreningens ledelse. Udvalg, lokalgrupper og
  adhoc-grupper følger bestyrelsens beslutninger.

  Stk. 2 Foreningens bestyrelse består af 5 eller 7 medlemmer samt
  1. og 2. suppleant.

  Medlemmer vælges for max 2 år af gangen. Dog må højst halvdelen +
  0.5 være valgt for 2 år, hvilke afgøres ved
  lodtrækning. Bestyrelsen vælges blandt de fremmødte på
  generalforsamlingen eller via en fremmødt stedfortræder.
  <<Problematisk. Skal rettes. Hvad med suppleanter?>>

  Stk. 3 Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand
  og kasserer.

  Stk. 4 Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af
  bestyrelsesmedlemmerne er tilstede. Afgørelser i bestyrelsen
  foregår ved stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme
  udslagsgivende.

  Stk. 5 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

  Stk. 6 Der føres referat over vedtagne beslutninger.

  Stk. 7 Bestyrelsen fremlægger aktivitetsplan på
  generalforsamlingen.

  Stk. 8 Suppleanter indkaldes til bestyrelsesmøderne og har taleret.
  De har stemmeret ved bestyrelsesmedlemmers forfald. Ved formandens
  forfald træder næstformanden i formandens sted.


§ 10. Tegningsret

  Foreningen tegnes af formanden samt et andet bestyrelsesmedlem i
  foreningen. Der kan meddeles prokura.

§ 11. Udvalg, lokalgrupper og adhoc-grupper.

  Stk. 1. Medlemmer kan efter bestyrelsens godkendelse nedsætte
  lokalgrupper og udvalg. Bestyrelsen kan delegere kompetance til
  udvalg og lokalgrupper.

  Stk. 2. Udvalg og lokalgrupper tager initiativer ifølge foreningens
  formål, såfremt retningslinier herfor er godkendt af
  generalforsamlingen. Udvalg og lokalgrupper fremlægger
  aktivitetsplan på generalforsamlingen.

  Stk. 3. Udvalg og lokalgrupper er forpligtet til at fremsende
  skriftlig beretning for samtlige deres aktiviteter til
  generalforsamlingen. Foreningens formand varsler
  udvalg/lokalgrupper således at udvalgenes beretning kan udsendes
  med indkaldelse til ordinær generalforsamling.

  Stk. 4. Bestyrelsen påser at udvalgenes og lokalgruppernes arbejde
  er i overensstemmelse med foreningens formål, generalforsamlingens
  vedtagelser samt deres foretningsorden. Skønner bestyrelsen at
  dette ikke er tilfældet, kan bestyrelsen kræve at
  udvalget/lokalgruppen indstiller deres arbejde ind til
  førstkommende generalforsamling.

  Stk. 5. Udvalg og lokalgrupper kan vedtage en forretningsorden samt
  evt. særlige vedtægter der godkendes af bestyrelsen eller
  generalforsamlingen.

  Stk. 6. Bestyrelsen kan nedsætte adhoc-grupper hvortil bestyrelsen
  har delegeret dele af sin kompetance. Dette kræver et skriftligt
  kommissorium som alle foreningens medlemmer har adgang til. Såfremt
  gruppen ønskes opretholdt i længere tid end tre måneder, opfattes
  gruppen som udvalg efter stk. 1-5, dog således at bestemmelserne
  vedrørende generalforsamling træder i kraft ved førstkommende
  generalforsamling.


§ 12. www.foo.dk

  Stk 1. Foreningens hjemmeside hedder www.foo.dk.

  Stk 2. www.foo.dk fungerer som foreningens medlemsblad,
  opslagstavle, debatsted. Medlemmerne kan finde foreningens
  officielle skrivelser, mails, m.m. på www.foo.dk.

  Stk. 3. Bestyrelsen nedsætter en redaktion for www.foo.dk.

  Stk. 4. Henvendelser til medlemmerne i følge disse vedtægter sker
  normalt ved e-mail.
  <<navnet Foo skal ændres>>

§ 13. Regnskab

  Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

  Regnskab til dato skal være frit tilgængeligt for enhver
  elektronisk senest 1 måned efter konteringsdatoen.

§ 14. Vedtægtsændringer

  Ændring af vedtægterne kan kun ske på en generalforsamling, hvor
  mindst 2/3 af medlemmerne er repræsenteret og hvor ændringerne
  bliver tiltrådt med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

  Såfremt der ikke er tilstrækkelig repræsentation af medlemmer og
  stemmevægt, men forslaget alligevel får tilslutning af mindst 2/3
  af de afgivne stemmer, så skal forslaget ud i urafstemning via
  email.

  Emailafstemningen er ikke anonym. Den initieres i ugen efter
  generalforsamlingen og afsluttes 14 dage senere.

  Forslaget skal have tilslutning af mindst 2/3 af de afgivne
  stemmer.

§ 15. Opløsning af foreningen

  Foreningen kan kun opløses ved vedtægtsændring.

§ 16. Overtrumfningsparagraffen

  Såfremt mere end halvdelen af medlemmerne ønsker det kan de
  overtrumfe alle oventstående paragraffer indtil 1/6 2003.

Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den
2002-12-30.


 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:37 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *