[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Fwd: [FORENING] Herfra og videre (Was: Re: [FORENING] Planer for næste foreningsmøde)Hovsa - glemte at cc'e nedenstående til bestyrelsen.

Tillægsspørgsmål:

Kan jeg gå ud fra, at den manglende dialog imellem de medlemmer der
diskuterer nedenstående problematik på sslug.forening og bestyrelsen,
skyldes at de korrekte formalia for henvendelser til bestyrelsen ikke
er overholdt, og at man derfor har været i tvivl om hvorvidt
medlemmerne ønskede bestyrelsens, eller enkelte medlemmer af dennes,
svar på de fremsatte spørgsmål ?

Overholder jeg de korrekte formalia og kan jeg derfor forvente svar på
mine spørgsmål herunder fra de enkelte bestyrelsesmedlemmer, ved at
sende denne mail ? Hvis ikke, hvordan skal jeg så henvende mig, for at
få svar på mine spørgsmål ?

Er der spørgsmål som bestyrelsen, eller enkelte medlemmer heraf, under
ingen omstændigheder ønsker at besvare offentligt ?

Hører de spørgsmål jeg stiller herunder, eller enkelte af dem, ind
under denne kategori ?

Ovenstående tillægsspørgsmål er motiveret af, at der igennem de sidste
måneder ikke bliver svaret på, hvad jeg opfatter som, spørgsmål
stillet direkte til bestyrelsen eller enkelte medlemmer heraf, hvilket
undrer mig meget, hvorfor jeg håber i det mindste at kunne få oplyst,
hvad man som medlem af SSLUG kan forvente bestyrelsen vil svare på af
henvendelser.

Selvom denne henvendelse også er sendt til foreningslisten, skal jeg
derfor anmode menige medlemmer om at undlade at svare på denne. Jeg er
klar over, at der udelukkende ligger gode intentioner bag, når menige
medlemmer forsøger at besvare spørgsmål stillet til bestyrelsen på
foreningslisten, men det er min oplevelse at det meget hurtigt ender
med, at fokus fjernes fra de oprindelige spørgsmål og ender på
konkrete løsningsforslag fremsat af menige medlemmer, og at
bestyrelsen og enkelt-medlemmer heraf, derfor aldrig forholder sig til
de problemstillinger der bringes frem, hvorfor spørgsmålene bliver
stillet igen og igen.

Nedenstående kan altså kun besvares af bestyrelsesmedlemmer, og disse
bedes gøre dette individuelt på foreningslisten, eller oplyse hvorfor
de ikke kan besvare disse spørgsmål, eller enkelte af dem, offentligt.
Såfremt der er ikke-overholdte formalia omkring min henvendelse der
betyder, at bestyrelsen, eller enkelte medlemmer heraf, ikke kan ta'
stilling til nedenstående, bedes dette også oplyst på foreningslisten.
Jeg vil så forsøge at omformulere min henvendelse, så den overholder
formalia og kan besvares.

Med venlig hilsen,
Erik Lange

On Sun, 16 Mar 2003 12:52:53 +0100, Erik Lange <sslug@sslug>
wrote:

>On Sun, 16 Mar 2003 11:26:26 +0100 (MET), Martin Wahlén
><sslug@sslug> wrote:
>
>>
>>
>>On Sat, 15 Mar 2003, Peter Makholm wrote:
>>
>>> Martin Wahlén <sslug@sslug> writes:
>>>
>>> > Som både Niels och Klavs har sagt så är intentionen att hålla ett nyval.
>>> > Förutom det så skall det vara helt klart att föreningsmötet har rätt att
>>> > avsätta en styrelse.
>>>
>>> Hvis bestyrelsen er enige om at intentionerne er at holde et nyvalg
>>> hvorfor så hele dette cirkus der gør det muligt for medlemmerne at
>>> tvinge et nyvalg igennem. Kunne det ikke godt vente til efter nyvalget
>>> så vi har det i baghånden hvis vi ikke har en så lydhør bestyrelse
>>> næste gang der er ledelsesproblemer.
>>>
>>> Altså, hvis bestyrelsen er enige om at der skal holdes nyvalg, hvorfor
>>> gør vi det så ikke?
>>
>>Sorry, jag fick visst skrivet något forkert där:-) Suppleeringsvalg skulle
>>jag skrivit. Alltså bestylresen är enig i att vi bör hålla
>>suppleeringsvalg.
>
>Fair nok :-)
>
>Jeg har nogle spørgsmål, som jeg håber du kan besvare:
>
>Hvorfor mener bestyrelsen ikke det tjener foreningen bedre at afholde
>nyvalg end suppleringsvalg - situationen taget i betragtning ?
>
>Er det korrekt forstået, at du og Klavs er indstillede på at afholde
>nyvalg ?
>
>At du evt. kan svare bekræftende på dine og Klavs' vegne, betyder jo
>ikke at  du kan svare på de andres vegne, men du kan måske referere
>hvad de har oplyst internt i bestyrelsen om hvorfor de ikke ønsker at
>benytte denne mulighed, da de ikke er specielt meddelsomme her på
>listen, og jeg fornemmer at vi er mange medlemmer der ikke forstår
>deres motiver for ikke at afholde nyvalg.
>
>Eller ønsker de ikke at deres holdninger bliver offentligt kendte ? Så
>kan du naturligvis slet ingenting gøre, udover at meddele os dette på
>deres vegne. Men det vil også give medlemmerne noget at forholde sig
>til. ( I givet fald: At man ikke ønsker at informere sine medlemmer om
>hvad man foretager sig eller hvorfor, hvilket jo egentlig var det der
>startede hele balladen... ganske tankevækkende...)
>
>Eller har denne mulighed (nyvalg ved at bestyrelsen stiller sine
>mandater til rådighed) slet ikke været diskuteret i bestyrelsen ?
>
>-oOo-
>
>Uanset hvad, så skal vi som medlemmer nu til at forholde os til, om vi
>vil vælte bestyrelsen via et mistillidsvotum (medmindre alle
>bestyrelsesmedlemmer i sidste øjeblik vælger at stille deres mandater
>til rådighed for et nyvalg) og derefter vælge en bestyrelse. (Jeg
>anser det ikke for realistisk, at den siddende bestyrelse bare bliver
>suppleret med 4 nye medlemmer).
>
>Derfor vil jeg meget gerne høre, hvordan det er gået med
>bestyrelsesarbejdet de sidste to måneder, så jeg kan vurdere de
>enkelte medlemmers indsats. Jeg er ikke typen der bærer nag (så skal
>man ihvertfald ha' pisset væsentligt mere på mig, end jeg mener nogen
>har gjort i denne sag). Jeg er derfor som udgangspunkt positivt
>indstillet overfor alle kandidater.
>
>Og Niels har jo gentagne gange sagt at "det går uffateligt godt" med
>samarbejdet i den nuværende bestyrelse - dette må kunne konkretiseres
>lidt mere, før vi som medlemmer kan ta' stilling til om vi er enige i
>denne holdning.
>
>Hvad er det, der går så godt ?
>
>Hvad er det, den nye bestyrelse samarbejder om ?
>
>Nu er to måneder ikke voldsom lang tid, men det er efter min mening
>alligevel nok til, at arbejde må forventes at være gået igang. Det har
>også været fremført her på listen, at man har "fordelt opgaverne"
>internt i bestyrelsen.
>
>Det eneste konkrete vi har set, er dog at Martin har arbejdet for at
>få afholdt disse medlemsmøder.
>
>Men hvad har resten af bestyrelsen bedrevet ?
>
>Hvad er det for opgaver der er fordelt, og hvem er de fordelt til ?
>
>Har man reelt forholdt sig til andre opgaver, end den at indkalde til
>medlemsmøder mhb. på at få vedtaget en vedtægtsændring mht. muligheden
>for at medlemmerne kan stille et mistillidsvotum ?
>
>Hvis ikke, kan man vel næppe tale om at andre opgaver er blevet
>fordelt.. så når man siger at "opgaverne er fordelt", går jeg ud fra
>at det er andre opgaver man henfører til, og vil derfor gerne bede om
>at få disse konkretisseret:
>
>*IT-Politik*
>
>Der er vist blevet sendt et høringssvar i SSLUG's navn i perioden -
>var det Anne der tog sig af dette ? Betyder det at Anne tager sig af
>IT-politikken ? Hvad har Anne så tænkt sig at gøre for at koordinere
>dette arbejde bedre i fremtiden ? Er der truffet aftaler med web-admin
>om en struktur og evt. teknik til at håndtere Erik J.'s ToDo-initiativ
>?
>
>Arbejdes der på at kontakte og holde møder med EU-parlematarikerne
>omkring JURI ? ( Peter Mogensen fra Digitalforbruger har f.eks. haft
>kontakt med Freddy Blak, hvilket medførte at en stemme blev vendt til
>vores fordel) Har Anne lignende initiativer igang ? Er disse
>hemmelige/fortrolige? (Freddy Blak  havde ikke noget imod at stå frem
>med vore holdninger) DET HASTER AF HELVEDES TIL, og det vil være så
>synd, hvis det kæmpe forarbejde store dele af SSLUG har foretaget sig
>de sidste to-tre år, nu bliver spildt på gulvet, pga. en
>handlingslammet bestyrelse. Jeg siger ikke bestyrelsen er
>handlingslammet - men jeg har ikke hørt om nogle handlinger foretaget
>af SSLUG på dette område de sidste mange måneder...Er det fordi Anne
>godt nok brænder for IT-politikken, men ikke ønsker at fremstå med
>foreningens holdninger offentligt ? (Så er hun måske alligevel ikke
>den bedste kandidat på den post).
>
>*Lokale-problematikken*
>
>Hvad har man foretaget sig mht. at finde egnede lokaler til afholdelse
>af hyggemøder ?
>
>Har man overvejet et samarbejde med andre foreninger om dette (evt.
>DKUUG) ? Har der været konkrete forhandlinger med disse, eller er det
>noget man vælger at løse ad hoc fra gang til gang ? (Det ene kan være
>ligeså godt som det andet, så jeg forsøger ikke at hænge noget op på
>noget, jeg efterlyser en orientering om hvad der er sket eller ikke er
>sket, samt begrundelser herfor).
>
>*Web-site*
>
>I efteråret var der en del snak om at SSLUG's website trængte til en
>modernisering, omstrukturering. Er det noget bestyrelsen har snakket
>om, evt. i samarbejde med web-admin gruppen ?
>
>Er der lavet en handlingsplan ? (F.eks. brainstorm på listerne,
>opsummering af medlemmernes ønsker til nyt site, indhentning af
>løsningsforslag fra web-admin, rekruttering af arbejdskraft til at
>assistere web-admin med den praktiske udførsel, igangsætning af
>arbejdet). Er der en tidsplan for dette ?
>
>*Teknik*
>
>Hvordan går det med den tekniske del af SSLUG ?
>
>Der har fra tid til anden været snak om at lave en "SSLUG-distro" -
>med de positive erfaringer fra Tyskland og Spanien, hvor man har lavet
>lokaliserede distributioner henvendt til ikke-teknikkere, var det
>måske værd at overveje ide'en igen ?
>
>Har bestyrelsen drøftet dette og evt. overvejet at finde nogle
>koordinatorer af udviklingen af en sådan distro blandt teknikkerne på
>listerne ?
>
>*Ord-listerne*
>
>Nu hvor OOo og StarOffice hastigt vinder frem i
>uddannelsesinstitutionerne, er det vel mere værdifuldt end nogensinde
>før, at arbejdet med den store danske ordliste bakkes op og
>understøttes. Har bestyrelsen gjort sig nogle overvejelser om, hvordan
>SSLUG bedst kan bidrage til dette i fremtiden ? Skal man evt. prøve at
>inddrage andre foreninger i arbejdet (OOo, *BSD og MAC-folket, f.eks.)
>?
>
>-oOo-
>
>Ovenstående ide-katalog er ikke ment som en kritik af den siddende
>bestyrelse!
>
>Men jeg forventer naturligvis at bestyrelsen har arbejdet i de
>forgangne to måneder, og for mig er ovenstående emner noget af det som
>jeg ville finde det naturligt at dette arbejde har drejet sig om - det
>er muligt man har lavet noget helt andet, som jeg ikke har tænkt på. I
>så fald vil jeg meget gerne høre hvilke emner det drejer sig om.
>
>Hvad jeg dog vil finde helt uacceptabelt er, hvis man _ingenting_ har
>foretaget sig, fordi man har ventet på at situationen skulle falde til
>ro, så man kunne få "arbejdsro". Arbejdsro kunne man ha' skaffet sig
>ved at indkalde til fuldt nyvalg for længe siden. Og det er kun Martin
>der aktivt har arbejdet på at få de medlemsmøder der skal løse op for
>situationen op at stå, så det er altså ikke dette arbejde der har
>optaget de 3 resterende medlemmers tid.
>
>Jeg forventer derfor, at de siddende bestyrelsesmedlemmer i egen
>interesse,  individuelt forklarer deres egne holdninger til
>ovenstående emner  (eller andre egne emner), simpelthen for at gi' mig
>og andre noget at vurdere deres egnethed som bestyrelsesmedlemmer ud
>fra.
>
>Mht. Anne's skrivelse fra Januar, som nogen måske vil mene indeholder
>hendes svar på ovenstående, mener jeg ikke der er noget i denne, der
>berettiger til en bestyrelsespost, da jeg ikke kan se nogle konkrete
>og aktive handlinger beskrevet, som ikke lige så godt kunne udføres af
>et menigt medlem. Jeg forventer derfor en uddybning fra Anne, der
>forklarer hvordan hun konkret vil føre de gode intentioner hun
>beskriver ud i livet.
>
>Det er muligt at de siddende bestyrelsesmedlemmer mener, at de har
>forklaret disse ting på medlemsmødet i november (det går jeg ud fra at
>de har, og at det var på dette grundlag de blev valgt), men jeg mener
>det er på sin plads at de så nu bliver gentaget, da jeg fornemmer at
>der er meget stor tvivl om de nuværende bestyrelsesmedlemmers holdning
>til disse spørgsmål, samt deres evner til at føre dem ud i livet. En
>god forklaring nu, ville muligvis kunne afværge et mistillidsvotum -
>intet svar vil efter min mening diskvalificere de ikke-svarende
>estyrelsesmedllemmer som kommende bestyrelsesmedlemmer.
>
>Selvom man ikke har foretaget sig nogle aktive handlinger endnu, må
>man dog i det mindste ha' gjort sig nogle tanker og ha' en holdning
>selv - og det er disse tanker og holdninger der skal sikre fortsat
>placering i den komende bestyrelse - IMHO. Ellers bliver vi bare ved
>at køre rundt i den samme suppedas, og det mener jeg ikke nogen er
>tjent med.
>
>Hilsen,
>Erik L. 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:38 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *