[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

proces- og tidsplan for arbejdet med statens it-politik.Her er en lille nytårshilsen fra Helge Sander hvor det skitseres hvordan de 
skal håndtere open source i det offentlige. Hvad skal sslug mene om den? 

Venlig Hilsen

Flemming Bjerke

----------------------------------------------------

Til Udvalget for Videnskab og Teknologi


I forlængelse af 1. behandlingen af SF’s beslutningsforslag (B27) om
indførelsen af en offensiv konkurrencestrategi på softwareområdet den
28. november sender jeg hermed til jeres orientering en overordnet
proces- og tidsplan for arbejdet med statens it-politik.

Regeringen var for så vidt enig i mange af intentionerne bag
beslutningsforslaget, men som jeg også gjorde rede for, så er et
væsentligt argument for at afvise forslaget, at tingene skal ses i en
større og bredere sammenhæng.

../.
Det er det, der er den overordnede hensigt med statens it-politik.
Arbejdet vil i første omgange munde ud i en samlet rapport med forslag
til en statslig it-politik samt konkrete indsatsområder, som
understøtter denne jvf. vedlagte notat. Jeg forventer at kunne
offentliggøre rapporten i april 2003 og vil undervejs holde
Videnskabsudvalget løbende orienteret.

../.
Desuden har jeg vedlagt mine håndakter fra samrådet i Finansudvalget den
23. oktober om brug af open source i den offentlige forvaltning, der
ligeledes anskueliggør behovet for at se bl.a. spørgsmålet om open
source i en bredere sammenhæng.

Jeg vil meget gerne i starten af det kommende år vende tilbage til
Videnskabs-udvalget med en mere udførlig præsentation og drøftelse af de
tanker, der ligger bag statens it-politik.


Med venlig hilsen

Signeret 18. december 2002
Helge Sander


Rapport om Statens IT-politik
- baggrund, proces, struktur og indhold samt foreløbig tidsplan

Baggrund
Stigende kompleksitet i de offentlige it-løsninger og øgede krav om
digital forvaltning og borgeradgang har øget behovet for sammenhæng i
anvendelsen af it i staten. Derfor har Videnskabsministeriet initieret
en proces via Statens it-råd, der sætter fokus på de områder, hvor
staten med fordel kan betragtes som en enhed i relation til
it-anvendelse. Formålet er at understøtte en koordineret og styret
it-anvendelse i staten, der i sidste ende skal bidrage til
effektivisering og opfyldelse af målene for projekt digital forvaltning.


I efteråret 2002 har der været rettet fokus mod følgende tre områder:
Politik og styring, 2. It-arkitektur  og 3. Konkrete indsatsområder

Proces
Arbejdet er forankret i Statens it-råd ligesom Statens it-forum, Det
koordinerende Informationsudvalg og Bestyrelsen for digital forvaltning
løbende inddrages. For en række af emnerne har der været nedsat
tværgående arbejdsgrupper, og der har i løbet af efteråret 2003 været
afholdt to konferencer om it-arkitektur og open source med efterfølgende
elektroniske høringer.

Struktur og indhold i rapport om statens it-politik
Resultaterne af efterårets arbejde vil blive præsenteret i en samlet
rapport om statens it-politik, som er planlagt offentliggjort i april
2003. Der vil desuden være en mere fyldig bilagsrapport med
baggrundsmateriale, analyser, statistik mv. I det følgende gives en kort
gennemgang af de foreløbige overvejelser om indholdet:

Generel indledning med fremhævelse af de udfordringer den offentlige
sektor står over for. Derudover skal tidligere erfaringer fra styring af
it, erfaringer fra udlandet, samt erfaringerne fra den private sektor
nævnes.

Beskrivelse af de overordnede linier og principper, der kan lægge
grundstenen til en forøget koordination af statens it-politik. Det kan
fx være principper for den statslige it-brug om åbenhed, tilgængelighed,
sammenhæng, effektivitet og en forpligtelse til at søge fælles løsninger
hvor det giver mening.

Beskrivelse af behovet for øget styring og koordinering for at
understøtte den ovenfor nævnte fælles politik. Et af de spørgsmål der
behandles er bl.a. i hvilket omfang og på hvilke områder man, udover
styringsmekanismerne facilitering og demonstration, kan blive nødt til
også at tage mere forpligtende reguleringsmekanismer og en øget central
koordinering i brug for at sikre størst mulig værdirealisering.

I rapporten præsenteres et forslag om en fællesoffentlig it-arkitektur,
som skal sikre sammenhængende og effektive offentlige it-systemer, der
understøtter den offentlige sektors forretningsmæssige behov. Der gives
konkrete anbefalinger der skal sikre implementeringen af en fælles
it-arkitektur for statens vedkommende.

I det omfang det ikke allerede er dækket af anbefalinger under
it-arkitektur vil rapporten præsentere forslag til initiativer, som
sikrer at statens softwareanvendelse understøtter de overordnede mål om
åbenhed, effektivitet, bedst og billigst mv. Mulige anbefalinger kan
være iværksættelse af pilotforsøg, udformning af en ny rammeaftale for
softwareindkøb, undersøgelse af behov for åben dokumentstandard mv.

Derudover vil rapporten også adressere behovet for og komme med forslag
til en fælles model for business-case-analyser og
omkostningsvurderinger. På to områder er der foretaget en sådan analyse
– stateligt bredbåndsnet og en standardiseret it-arbejdsplads i staten.
Resultaterne af disse analyser indgår ligeledes i rapporten. Der vil her
blive fokuseret på anbefalinger og forslag til implementering.


Foreløbig tidsplan for rapporten

19. dec.-17. jan:	Separat høring blandt nøgleinteressenter over
IT-arkitektur-anbefalinger
16. januar:		Workshop om softwarebrug for statslige IT-chefer

22. januar: 		Møde i statens it-råd: Udvidet synops for
rapport
19. februar: 		Møde i statens it-råd: ”Godkendelse” af rapport
inden høringsfase
20. februar:		Orientering af Videnskabsudvalg/IT-ordførere
20. feb.-13. marts:	3 ugers høringsfase
19. marts: 		Møde i statens IT-råd
13.- 21. marts: 	Høringsopsamling, notat og resumé
21. marts:		Orientering af Videnskabsudvalg
Primo april:		Offentliggørelse af rapport
Talepunkter til M i forbindelse med samråd i Finansudvalget om open
source software-

Generelle kommentarer til Teknologirådets rapport

Det er en spændende rapport om Open source software som Teknologirådet
har udgivet.

Rapporten indeholder en række interessante analyser af muligheder og
begrænsninger for brugen af denne type software i den offentlige sektor.
De vil i den kommende tid blive analyseret nøje.

Den er således et væsentligt indspil i debatten om dette emne, som
allerede har fundet sted et stykke tid - både i Danmark og i udlandet.

I rapportens indledning er det anført: ”Arbejdsgruppen mener ikke, at
denne rapport er udtømmende hverken i diskussion, analyse, genstandsfelt
eller konklusioner.”.

Rapporten må således anses som et startskud til en dybere analyse og
debat om open source software.

En videre debat om Open source software er derfor vigtig, så det sikres,
at alle relevante synspunkter og vurderinger kommer frem.

Open source software

Spørgsmålet om Open source software er interessant af tre hovedårsager:

Ejerskabet af og indsigten i et computerprograms såkaldte kildekode.

Benyttelsen af åbne standarder.

Det økonomiske potentiale.
Open source software programmer er gratis eller meget billige i
anskaffelse.

Når der tales om det økonomiske potentiale i Open source software, er
der dog, som ved vurdering af alt software, behov for en grundig
vurdering af ikke bare anskaffelsespris. Også kvalitet, sammenhæng til
andre systemer og udgifter til tilpasning, medarbejderoplæring og
løbende udviklingsomkostninger må medtages i vurderingen.

Pilotforsøg kan medvirke til en afklaring af værdien af Open source
software løsninger.

Der er allerede i Danmark og udlandet igangsat en række pilotforsøg med
Open source software. Derfor skal disse erfaringer naturligvis samles
sammen med henblik på at få overblik over, hvilke konklusioner der
allerede kan drages og hvor der er behov for yderligere afklaring.


Generelt om Statens it-politik

I rapporten fra Teknologirådet betones det, at der på det statslige
område bør kunne træffes flere fælles beslutninger om it-brug.

Det er præcist det ræsonnement, der ligger bag, at Videnskabsministeriet
i regi af statens IT-Råd har igangsat initiativet ”Projekt Statens
it-politik”.

Projekt Statens it-politik skal give regeringen et beslutningsgrundlag
for fastsættelsen af rammerne for en effektiv statslig it-brug.

Dette skal ske gennem en styrket integration og koordination af
statslige aktiviteter på it-området.

Projektet sætter fokus på de områder, hvor staten med fordel kan
betragtes som en samlet enhed i relation til it-anvendelse – dvs.
områder, som enten giver stordriftsfordele og/eller synlig merværdi i
form af koordination af rammebetingelser og erfaringsudveksling.

Projektet er opdelt i tre delprojekter:

En overordnet ramme for en statslig it-politik og styring.

It-arkitektur og grundlaget for en softwarepolitik.

Businesscase-analyser af konkrete indsatsområder som et bredbåndsnet for
staten, etablering af IP-telefoni (Udnyttelse af internet til telefoni),
samt etablering af en fælles statslig standard for en PC.


Beslutningsgrundlag for en softwarepolitik

I takt med indførelsen af digital forvaltning vil spørgsmålet om valg af
software spille en større og større rolle.

Derfor indgår spørgsmålet om en softwarepolitik som et vigtigt element i
Statens it-politik.

Det sker på linie med etableringen af et grundlag for en fælles
it-arkitektur, dvs. de ”spilleregler” der skal sikre sammenhæng mellem
de offentlige it-systemer.

Derfor vil et grundlag for en softwarepolitik indgå som en del af
rapporten om ”Statens it”, som er under udarbejdelse, og som vil blive
offentliggjort primo 2003.

Rapporten skal etablere et beslutningsgrundlag for omfang og indhold i
statens it-politik.

Det overordnede mål med en softwarepolitik må være at sikre fri
konkurrence om levering af effektive og billige softwareprodukter til
det offentlige.

I den forbindelse skal det sikres, at det er en vurdering af
omkostningerne til både, indkøb, løbende drift og udvikling af software
der ligger til grund for beslutninger.

Teknologirådets rapport indgår som et vigtigt element, men herudover er
der tale om:

en internetbaseret høring på hjemmesiden www.oio.dk/software;
en dansk konference om Open source software den 30. oktober 2002;
dialog med de statslige it-chefer gennem Statens IT-råd og Statens
IT-forum;
dialog med markedsspillerne og relevante organisationerne på området;
Samt international videnopsamling gennem EU og andre internationale
organer og fora.

 Processen skal, som sagt, skabe grundlaget for en eventuel beslutning
om en statslig softwarepolitik.

En sådan softwarepolitik kan bl.a. have som målsætning at:
sikre konkurrence og udvikling på softwaremarkedet.
undgå at offentlige myndigheder og institutioner havner i afhængighed af
enkelte leverandører.
sikre at offentlige myndigheder og institutioner har og udnytter reelle
muligheder for at købe software efter devisen ”Bedst og billigst”.
sikre sammenhæng på tværs af forskellige it-systemer internt i den
offentlige sektor og eksternt i forhold til borgere, erhvervsliv og
andre landes myndigheder bl.a via åbne standarder.
Med denne proces, der både belyser it-politiske og it-økonomiske
forhold, håber jeg, at der bliver skabt det nødvendige
beslutningsgrundlag for en statslig it-politik.
 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:20 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *