[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

B 27: Udkast til udvalgshenvendelse (v 0.4)Her er så v0.4 af B 27-svaret. changelog kommer senere.

Det er en rå ASCII-konvertering fra OpenOffice så små afvigelser kan
forekomme.

--
Kære medlemmer af Udvalget for Videnskab og Teknologi,

Som [soundbite] har vi læst SF's forslag til folketingsbeslutning om en
offensiv konkurrencestrategi, der udnytter open source-software og åbne
standarder (B 27) med stor interesse. Vi er glade for at se at
Folketinget er opmærksomme på implikationerne af den softwarepolitik
staten fører. Vi vil her forsøge at redegøre for vores syn på de forhold
forslaget berører.

Liberalisering af softwaremarkedet
Det blev under førstebehandlingen flere gange nævnt at man ikke ønsker
at pålægge regeringen en bestemt leverandør eller et bestemt produkt.
Lad os derfor en gang for alle understrege at noget sådant lægger
hverken forslaget eller Open Source-modellens natur op til. Det er helt
klart at den informationsteknologiske udvikling, i såvel stat som
udenfor, på lang sigt gavner bedst ved at det offentlige vælger de
løsninger der bedst imødekommer statens behov.

Men der er en lang række forudsætninger der skal opfyldes før end
markedsmekanismen kan fungere. Videnskabsministeren nævner selv at
indkøbsprisen ikke altid giver et reelt billede af de samlede
omkostninger ved at skifte softwareplatform. Det burde i sig selv få
advarselslamperne til at blinke, for det medfører at når de offentlige
beslutningstagere én gang har valgt softwareplatform, så binder de sig
faktisk til den. Derfor risikerer man, som vi mener at det i meget høj
grad er tilfældet i dag, at statens penge ikke tilfalder den teknologisk
bedste leverandør men derimod den leverandør som man af historiske
årsager har låst sig fast på.

Leverandøruafhængige grænseflader
Denne såkaldte lock-in effekt er ikke teknisk betinget. Den skyldes
derimod i vid udstrækning at visse softwareleverandører i dag ikke ser
det i deres interesse at give brugeren mulighed for at skifte til en
konkurrende platform. I stedet forhindrer man brugeren i at foretage
sådant et skift ved at benytte lukkede filformater og protokoller som
konkurrende, og potentielt bedre, softwareprodukter ikke har mulighed
for at anvende. Der er altså tale om praksis, ikke en teknisk
nødvendighed.

Ved at benytte systemer der anvender lukkede dokument- og
kommunikationsstandarder graver man en grav for sig selv idet et senere
behov for at skifte til en bedre softwareplatform gøres unødigt
omfangsrigt og omkostningsfuldt. Således stilles fremtidens offentlige
forvaltning i et konstant dilemma mellem at enten spilde ressourcer på
selve omstillingen eller falde bagefter den teknologiske udvikling.

Derfor vil vi kraftigt fraråde staten at indkøbe software udviklet efter
denne praksis fremover. Det bør blive et klart krav at alt software til
brug i det offentlige baserer sig på åbne standarder der defineres som
følger:

 Ved en åben standard forstås en standard, hvis fuldstændige
 specifikationer frit stilles tilgængelig for enhver, og som ikke er
 omfattet af resktriktioner på implementering og anvendelse.

Det betyder at en enkelt leverandør ikke kan kontrollere standardens
anvendelse, eller skabe hindringer for konkurrenter, ved f.eks. at holde
dele af standarden hemmelig, eller ved at kræve licenser til
softwarepatenter, der dækker metoder som er nødvendige for at
implementere eller anvende standarden.

Vækstfremmende markedsvilkår
I regeringens vækststrategi “Vækst med vilje” fra maj 2002 hedder det
bl.a. at:

“Innovation og dynamik er en forudsætning for, at dansk erhvervsliv i
fremtiden kan være konkurrencedygtigt og fleksibelt. Iværksættere er en
vigtig kilde til innovation og dynamik i økonomien.”1

I dag er vilkårene for unge danske softwarevirksomheder imidlertid
trange.

I patentkapløbet om at få mest "krydslicenseringskapital" er taberne de
små og mellemstore virksomheder, fordi deres udgifter til at markedsføre
innovative softwareprodukter påvirkes stærkt af licensbetingelserne til
de store virsomheders patentporteføljer. De små risikerer at blive kvalt
af innovationsskatten. Dette kaldes i den økonomiske litteratur for et
“patent hold-up”.

De små og mellemstore virksomheder har typisk ikke kompetencer til at
udtage softwarepatenter, eller økonomiske og juridiske ressourcer til at
finde patentkrænkere og retsforfølge dem, hvis det er nødvendigt. De er
magtesløse i forsøget på at forhindre at deres patenter krænkes.
Patentbeskyttelse er ikke økonomisk rationelt for mange små og
mellemstore virksomheder. At små og mellemstore virksomheder ikke
patenterer er således ikke et problem, der kan løses med en PR kampagne.

Dette betyder dog ikke at små og mellemstore virksomheders innovationer
er ubeskyttede. Undersøgelser viser at de gør brug af en lang række
alternative beskyttelsesmetoder f.eks. copyright og time-to-market.

En dynamisk IT-infrastruktur
Ligesom lukkede standarder binder forvaltningens data til de få
leverandører der har mulighed for at implementere standarderne, så
binder lukkede kildekoder servicering og videreudvikling af statens
IT-infrastruktur til de få leverandører der har mulighed for at gennemse
og rette kildekoden.

Situationen minder om tilstandende på telemarkedet for et par år siden
hvor kun én enkelt virksomhed havde kontrol over hele Danmarks
teleinfrastruktur. Derfor manglede det økonomiske incitament til at
udvikle teknologien så den kunne imødekomme det kraftigt stigende og
varierede kommunikationsbehov IT-samfundet bragte med sig.

Ligesom teleinfrastrukturens ydelser hele tiden skal videreudvikles og
tilpasses de enkelte kunders skiftende behov, så kræver en
IT-infrastruktur løbende opdatering og servicering for at hele tiden at
passe til brugerens arbejdsopgaver. Situationen i dag hvor langt den
overvejende del af den software der anvendes i det offentlige er
leverandørejet betyder imidlertid at disse serviceringsopgaver kun kan
udføres af den oprindelige udvikler. Markedets udvikling har altså reelt
ingen inflydelse på kvaliteten og prisen af de serviceydelser der
foretages indenfor statens IT-infrastruktur.

[Statens IT-infrastruktur bør være åben for markedskræfterne]

Open Source-begrebet
Tankerne bag Open Source software bliver stadig mere populære og derfor
er Open Source-begrebet god reklame for et softwareprodukt. Af samme
årsag er det vigtigt at forstå præcist hvad begrebet går ud på, og undgå
at begrebet bliver udvandet i reklameøjemed.

Begrebet er defineret som følger:

 Ved Open Source software forstås software som distribueres under en
 Open Source licens godkendt af organisationen Open Source Initiative
 (http://www.opensource.org)

Karakteristisk for Open Source licenser er at de sikrer forbrugeren
fri og ubegrænset adgang til softwarens kildekode,
retten til at rette, forbedre og videreudvikle denne, samt
retten til at videredistributere både den originale og den forbedrede
software og dennes kildekode.

Det er ikke et krav til Open Source programmer at de skal være gratis.

Bogstaveligt talt betyder Open Source at kildekoden er tilgængelig men
det er altså ikke nok til at gøre et program til Open Source, idet det
bl.a. også kræves at brugeren har ret til at ændre kildekoden og
viderdistributere denne.

Open Source handler således mere om kontrol af kildekoden end dens
offentligørelse. Det men den offentlige tilgængelige kode er egentligt
bare en bivirkning ved det oprindelige mål "At ingen skal nagte
slutbrugeren at modificere værket i samarbejde med andre slutbrugre" med
stort tryk på samarbejde. Det der er problemet med den model hvor man
kun offenligør kildekode er at de begrenser slutbrugerens mugligheder
for at søge samrabejdspartnere ofte er det sådan at slutbruger kun må
samarbejde med leverendør.

Et godt eksempel på et bastardiseret Open Source er Microsofts Shared
Source-koncept, der lader store kunder lov læse kildekoden, men kun
efter indgåelse af en non-disclosure aftale som fravrister kunden en
lang række af de rettigheder Open Source tilbyder. Derved sikrer
Microsoft at afhængigshedsforholdet er uændret.

Statens standardkontrakt
Når det offentlige søger softwareleverandører bør der i
handelsbetingelserne ikke indgå formkrav der stiller bestemte
teknologier bedre end andre. Vi foreslår at statens standardkontrakt for
standardiserede edb-systemer (K 18) ændres på en række punkter for at
sikre lige konkurrence mellem leverandørejet software og Open Source. 

Statens standardkontrakt er ikke kun en snæver kontrakt mellem en
statslig indkøber og en software leverandør. Den er også en aftale
mellem leverandøren og danske borgere og virksomheder, fordi softwaren
bruges som et digitalt grænselag mellem staten på den ene side og
borgere og virksomheder på den anden side.

Leverandører skal således sikre at borgere og virksomheder kan
kommunikere frit og uhæmmet med staten. Ligeledes har staten et ansvar
for at datalevetiden sikres, så data ikke forgår fordi de er gemt i
lukkede dataformater, der ikke længere kan læses. Det er f.eks. ironisk
at 500 år gamle kirkebøger stadig kan læses i dag, mens Microsoft
Word-filer gemt for blot ganske få år siden i dag er ulæselige. Staten
har også en særlig pligt til at holde data fra borgere og virksomheder
fortroligt, og leverandører bør derfor ikke kunne frasige sig et ansvar
for konsekvenserne af sikkerhedsfejl i den software de leverer.

Statens indkøb betales med skattepenge, og der er derfor vigtigt at få
den bedste software for pengene set i et samfundsøkonomisk perspektiv,
og ikke blot et snævert perspektiv, der kan lede til kassetænkning.

Open Source software der udvikles til staten kan genbruges af borgere og
virksomheder og på den måde reducere samfundets samlede udgifter i
forbindelse med digital kommunikation med staten. Ligeledes kan adgang
til Open Source software også sikre at virksomheder hurtigt kan
digitalisere deres kommunikation med staten.

Brugen af åbne standarder sikrer åbenhed og valgfrihed af
kommunikationssoftware mellem borgere, virskomheder og staten, og undgår
at kommunikationsteknologien monopoliseres. Adgang til Open Source
software udviklet for staten kan lede til spill-over effekter, hvor
virksomheder og borgere lettere og billigere kan kommunikere digitalt
med det offentlige og hinanden.

En sammenligning af totalomkostninger ved bestemte softwareprodukter vil
derfor ikke altid være et optimalt mål for den samfundsøkonomiske effekt
der følger af valget af et softwareprodukt.

Følgende er et tænkt eksempel om digital signatur.

En digital signaturteknologi baseret på en åben standard sikrer at ingen
virksomhed kan monopolisere markedet for software til
signaturteknologien, og derved bygge en mur mellem stat, borgere og
virksomheder. En åben standard sikrer også at brugen ikke forudsætter
indkøb af patentlicenser (der findes en række europæiske
softwarepatenter på digitale signaturer) hvorfor danske signaturer også
skulle kunne anvendes i udlandet. Derved undgår virksomheder at skulle
betale licens til tredjepart for at kommunikere med staten. Endeligt
sikrer en Open Source implementation af signaturteknologien at borgere
og virksomheder omkostningsfrit kan anvende de digitale signaturer,
uafhængigt af valget af IT-platform, ligesom virksomheder
omkostningsfrit får afgang til software der gør det muligt at læse
kundernes digitale signature.

Det er umiddelbart indlysende at en Open Source implementation af
digitale signaturer baseret på åbne standarder har en væsentlig positiv
samfundsøkonomisk effekt sammenlignet med en implementation baseret på
leverandørejet software og lukkede standarder. Statens samlede udgifter
ved hver af de to licensformer udgør i denne sammenhæng et relativt
irrelevant sammenligningsgrundlag.

I det følgende fremsætter vi en række forslag til hvordan statens
standardkontrakt K 18, kan ændres for at sikre en ligevægtig konkurrence
mellem Open Source software og leverandørejet software, for at sikre
leverandøren incitamenter til at levere sikker software, samt
definitioner af åbne standarder og Open Source, og krav til
leverandører, der sikrer at de samfundsøkonomiske fordele diskuteret
ovenover realiseres, og ikke forhindres ved en udhulning af begreberne
Open Source og åbne standarder.

Definitioner
Vi anbefaler at vores definitioner af åbne standarder og Open Source
indføjes i K 18, for at sikre at disse begreber ikke undermineres med
vagere og mere uklare definitioner.

 Ved en åben standard forstås en standard, hvis fuldstændige
 specifikationer frit stilles tilgængelig for enhver, og som ikke er
 omfattet af resktriktioner på implementering og anvendelse.

Vi anbefaler at standardkontrakten ændres så den pålægger leverandøren
at garantere at softwaren baserer sig på åbne standarder. Dette
indebærer at leverandøren skal stille standardernes fuldstændige
specifikationer frit til rådighed for enhver der beder om det, og
garantere at enhver kan implementere og anvende standarderne uden derved
at krænke softwarepatenter eller andre immaterielle rettigheder.

Påstår levandøren at deres software er baseret på åbne standarder uden
dette faktisk er tilfældet skal garantien sikre at enhver har mulighed
for at kræve adgang til standardernes fuldstændige specifikationer og
offentliggøre dem for at tvangsåbne dem på den måde i stedet.

Påstår Microsoft f.eks. at den nyeste version af
tekstbehandlingsprogrammet Word er baseret på åbne standarder bør
virksomheden naturligvis kunne pege på disse standarders fuldstændige og
frit tilgængelige specifikationer, således at f.eks. Open
Source-udviklere kan sætte software såsom OpenOffice.org i stand til
fuldstændigt at erstatte Microsoft Word-produktet. Dette er ikke muligt
med mindre den fulde dokumentation til dokumentstandarden er offentlig
tilgængeligt. Ligeledes bør en leverandør, der baserer en IT-løsning på
f.eks. Microsoft Word kunne garantere brugerene at de kan anvende
OpenOffice.org i stedet for Word uden derved at krænke Microsofts
immaterielle rettigheder.

Dette krav er vigtigt for at undgå en udvanding af begrebet “åben
standard”. Borgere og virksomheder bør have adgang til en sådan
“dåseåbner” til forvaltningens evt. lukkede standarder for altid at
kunne kommunikere med staten uden at være tvunget til at købe samme
softwareplatform.

 Ved Open Source software forstås software som distribueres under en
 Open Source licens godkendt af organisationen Open Source Initiative
 (http://www.opensource.org)

Vi anbefaler at standardkontrakten ændres så den pålægger leverandører
af Open Source software at garantere at den tilhørende kildekode er
tilgængeligt for enhver der beder om det under en Open Source licens
godkendt af Open Source Initiative.

Disse to krav garanterer at en leverandør ikke kan kalde et produkt for
Open Source eller påstå at det er baseret på åbne standarder uden dette
er tilfældet. Fordi de giver enhver borger eller virksomhed retten til
kræve kildekoden udleveret, således at den kan genanvendes og forbedres,
eller fuld dokumentation og frihed til at bruge en standard således at
borgeres kommunikation med staten sikres.

Typisk vil de kunne opfyldes ved at leverandøren på sin hjemmeside
poster et link til en standardorganisation, hvor dokumentation kan
findes, samt et link hvor kildekoden til softwaren kan hentes. En
leverandør af Open Source vil allerede på forhånd opfylde disse krav, og
kravet vil derfor være omkostningsfrit for en levandør. 

Sikkerhed
Vi anbefaler at standardkontrakten ændres således at leverandøren skal
betale erstatning for skader forårsaget af sikkerhedsfejl som
leverandøren har haft kendskab til men ikke har rettet inden for en
rimelig tid. På grund af sikkerhedsfejlenes konsekvenser for
IT-samfundet og den digitale forvaltning bør der skabes stærke
incitamenter for leverandøren til at få dem rettet hurtigst muligt.

Softwarefejl findes i alle programmer, hvad enten de er leverandørejede
eller Open Source. Men er leverandøren langsom til at rette kendte
sikkerhedshuller risikerer man at de misbruges af kriminelle i
mellemtiden. Levandøren bør derfor informere kunderne hurtigst muligt
efter at blive gjort opmærksom på sikkerhedsfejl, og bør efter en
periode på 1-2 uger bære det økonomiske ansvar for de skader fejlene har
forårsaget. Leverandøren kan ikke gøres ansvarlig for problemer, der
skyldes forkert konfigureret software, manglende opdateringer, fejlbrug
af software eller fejl som leverandøren ikke er informeret om, men kun
problemer der skyldes for langsomme rettelser.

Softwarepatenter
Vi foreslår at staten tager ansvaret for softwarepatentkrænkelse ved
brugen af Open Source programmer.

En Open Source servicevirksomhed kan tage eksisterende Open Source
programmer fra nettet og tilpasse dem for at skabe en IT-løsning, der
kan sælges til det offentlige. Det samme kan en servicevirksomhed gøre
med leverandørejet software.

Open Source servicevirksomheden har imidlertid ikke nogen mulighed for
at undersøge om softwaren krænker softwarepatenter, hvorimod
servicevirksomheden der sælger IT-løsninger baseret på leverandørejet
software kan få sådan en garanti fra sin leverandør.

Samme problem gælder hvis en offentlig institution vælger at hente Open
Source programmer direkte fra nettet, og bruge dem uden tilpasning,
f.eks. OpenOffice.org tekstbehandlings programmet. Hvem tager så
ansvaret for krænkelse af softwarepatenter?

Totalomkostninger
De samlede omkostninger et softwareprodukt afstedfører i løbet af hele
dets levetid (Total Cost of Ownership, TCO) bruges ofte som mål når der
skal vælges softwareløsninger.

Det er dog vigtigt at være opmærksom på at et sådant tal aldrig kan være
mere end et groft estimat, idet ikke kun softwaren, men også markeds- og
teknologiudviklingen over tid og IT-infrastrukturen i den institution
hvor softwaren anvendes er vigtige faktorer i lignelsen. Man kan derfor
ikke sammenligne estimater for totaludgifter uden at kende
usikkerhederne og antagelserne der indgår i at udarbejde disse
estimater.

Nogle få eksempler på de mange usikre elementer estimatet bygger på:

estimeringen af udgifter til løbende opdatering af softwaren, der
prissættes af leverandøren undervejs,
estimeringen af indtægtstigninger pga. øget effektivitet efterhånden som
arbejdsgange tilpasses den indkøbte software,
estimeringen af stordriftsfordele, herunder muligheden for at dele
erfaringer og udviklingsprojekter mellem flere institutioner der
anvender samme produkt,
estimeringen af udgifter til ekspert- og konsulentbistand efterhånden
som konkurrenceforhold ændres pga. markedssammensætningen,
estimeringen af udgifter til vedvarende softwaredesignfejl, f.eks. i
form af virus og orme, der skaber udgifter til anti-virus software og
dets vedligeholdelse,
estimeringen af transitionsudgifter ved enden af programmets levetid.

For blot at fremhæve ét konkret eksempel kan det nævnes at en
undersøgelse foretaget af ITIC/Sunbelt Software i 20022 viste at
Microsofts reviderede licensbetingelser betød at udgifterne ved at
anvende teksbehandlingsprogrammet Word (?) steg 200-300% for knap en
femtedel af de adspurgte virksomheder.

Vi foreslår at der nedsættes en arbejdsgruppe, der påtager sig at
definere saglige “best practice”-kriterier for hvordan
totalomkostningerne ved software anslås på basis af erfaringer med både
leverandørejet software og Open Source Software, således at en objektiv
økonomisk sammenligning tilstræbes.

Opgør med tryghedskulturen
Endelig må det være en helt åbenlys forudsætning for den digitale
forvaltnings success at de offentlige IT-chefer rundt omkring i landet
vitterligt vælger den bedste løsning når de skal indkøbe software. Det
syntes ikke nødvendigvis at være tilfældet i dag. I et debatindlæg under
overskriften "Open source handler om tryghed" i ComputerWorld d. 5.
november 2002 beretter direktør Jørgen Kunter Pedersen og projektchef
Esben Wolf, Teknologisk Institut om hvordan den offentlige forvaltning
har en tendens til at vælge den software man kender i forvejen fremfor
for den software der er den mest økonomisk forsvarlige.

Det betyder at man fra regeringens side, og indirekte Folketingets i
kraft af dets kontrolfunktion, skal være bedre til at holde de
offentlige IT-chefer ansvarlige for deres softwarepolitik end man er i
dag og ikke acceptere en henvisning til hvad andre plejer at gøre som et
sagligt beslutningsgrundlag. 

Som debatindlægget udtrykker det så må man også være parat til at hjælpe
med at levere den “tryghed” som visse andre softwareprodukter er
omfattet af. Det kan f.eks. ske ved at iværksætte pilotprojekter som
både SF's beslutningsforslag og Teknologirådets rapport fra oktober
lægger op til.

Sammenfatning
I et samfund med et frit marked bestemmer leverandørerne selv om de ved
at anvende åbne standarder vil gøre det muligt for kunden at skifte
softwareplatform eller ej. Derfor er der kun én aktør der kan redde
staten ud af den “lock-in” situation den står i nu og det er staten
selv. Vi anbefaler derfor at gøre det til et krav at al software anvendt
i det offentlige baserer sig på åbne standarder.

I dag udsteder staten reelt eneretter til servicering og vedligeholdelse
af den offentlige IT-infrastruktur idet kun nogle ganske få dominerende
leverandører har mulighed for at servicere og viderudvikle den
leverandørejede software der anvendes i forvaltningen.

[sammenfatning af øvrige afsnit]

-- 
Anders Feder <sslug@sslug> 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:20 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *