[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Re: [ITPOLITIK] [Fwd: Brev til ØEM: Final call for comments!]Anne Østergaard wrote:
- 0.4 Små ændringer siden sidst + noget spell check.
- 0.5 Rettelser fra E. Sjørlund
- 0.6 Anne rettelser

> Nu er den snart klar. De skal have den i ØEM senest mandag morgen.
Ok.

> Dog med et lille forbehold af, at Carsten og andre lige godkender
> mine tilføjeler, ændringer og tydeliggørelser.

Jeg godkender dem, men har et række forslag til bedre
formuleringer og fejl, der skal rettes i det nedenstående.


> Skulle Newton betale for at forbedre patenteret viden, så > skulle han betale licens først, dvs. Newton skulle bære vægten > af giganterne!

Skulle Newton forbedre patenteret viden, så skulle han først
betale licens, dvs. Newton skulle bære vægten af giganterne!> Det er ikke tilstrækkeligt at forblive fast forankret i
> industrialderens patentparadigme hvor
> patenter automagisk leder til innovation.

Det er ikke tilstrækkeligt at forblive fast forankret i
industrialderens dogmatiske patentparadigme med en religiøs
overbevisning om at patenter automagisk at leder til innovation.


> Hvis formålet med patentsystemet ikke længere er at fremme > innovation, men istedet en form for skjult statssubsidiering > af virksomheder eller noget andet,

Hvis formålet med patentsystemet ikke længere er at fremme
innovation, men istedet at udgøre en form for skjult implicit
statssubsidiering af typisk store multinationale virksomheder
på bekostning af små og mellemstore virksomheder,


> så bør Økonomi- og Erhvervsministeren klart melde dette ud, > og der bør være en bred politisk debat om patentsystemets nye > formål. > Dette er særlig klart hvad angår området for > udvikling af software.

Dette er særligt vigtigt fordi en offensiv erhvervspolitik
kunne lede til oprettelsen af mange små innovative software
virksomheder, for ikke at tale om beskyttelse af eksistende
virksomheder imod patentkrænkelsesretssager af trivielle
patenter.


> produkter, software og genteknologi er alle vidt forskellige. > Det at patenter måske skulle virke som incitament til > innovation indenfor lægemidler og kemiske produkter, > indebærer ikke automatisk at der kan drages paralleller > og generaliseres til andre områder.

/måske skulle virke/virker/

Der er økonomisk artikler der viser at patenter virker inden
for disse to brancher. Hvis vi vælger at argumentere fra en
synsvinkel på basis af økonomisk litteratur, kan vi ikke kun
vælge at tro på artikler der giver os ret, og kritisere resten,
ellers er det rent Lombug. Det giver os også øget troværdighed
ikke at se alt sort-hvidt.> Samme sorterings- eller kompressionsalgoritme eller grafiske
> element kan f.eks. bruges i mange forskellige programmer.

Samme patenterede sorterings- ...


> Et eksempel kunne være et softwareprodukt der består af > 100 komponenter..

kun et . efter sætningen.


> Virksomheder, der sælger produktet, udtager selv ti patenter på > komponenter, andre virksomheder kan have patenter på 40 > komponenter, som de selv bruger i egne produkter, og resten > er ikke patenteret og kan bruges frit.

Virsomheden, der udvikler produktet, udtager selv to patenter ...

Fordi en boghandel sælger Windows programmer, så udtager de jo
ikke patenter, eller har nogen særlig ret til MS patenter.


> Patenter udgør en "krydslicenseringskapital", eller et godt > bytte objekt.

Patenter udgør gode bytte objekter, dvs. en
"krydslicenseringskapital" for virksomheden.


> Virksomheder konkurrerer ikke kun om markedsandele på basis af > innovative produkter, de konkurrerer også om at opnå > krydslicenseringskapital for at undgå at patentlicensudgifter > gør det umuligt at markedsføre innovative produkter. > Erfaringerne fra USA viser at dette leder til patentkapløb > om at udtage flest mulig softwarepatenter.

Virksomheder konkurrerer ikke kun om markedsandele på basis
af innovative produkter, de konkurrerer også om at skaffe sig
mest krydslicenseringskapital for at miniere udgifter til
patentlicenser, licenser der er en nødventige forudsætning
for markedsføring af innovative softwareprodukter. Erfaringerne
fra USA viser at dette giver ophav til kapløb om at udtage
flest mulige softwarepatenter.


> Effektivt betyder den massive krydslicensering at > patentmonopolerne effektivt ophæves eller neutraliseres > mellem aktører med store patentporteføljer.

Den massive krydslicensering betyder at patentmonopolerne effektivt
ophæves mellem aktører med store patentporteføljer.


> Man kan altså ikke konkludere at et lavt antal af > patenter betyder at SMV ikke er innovative.

Man kan altså ikke konkludere at et lavt antal af
patenter betyder at SMV ikke er innovative, eller
at deres innovationer ikke er beskyttet. Man kan
derimod konkludere at SMV ikke opfatter patenter
som ydende nogen effektiv beskyttelse af deres
innovationer.


> Softwarepatenter beskytter ikke en virksomheds softwareprodukter > imod imitation. Patenter giver typisk kun retten til at forhindre > andre i at bruge en logisk komponent. Dette betyder også at en > innovativ softwarevirksomhed ikke kan markedsføre egne produkter > (også hvis de har patenter) uden først at checke at produktet > ikke samtidig krænker andre patenter. Enhver innovator er en > potentiel patentkrænker.

På software området viser eksemplet med 100 komponenter ovenover
at softwarepatenter ikke beskytter en virksomheds softareprodukter
imod imitation. Patenter giver kun retten til at forhindre andre
i at bruge en logisk komponent. En innovativ softwarevirksomhed
kan ikke markedsføre et innovativt produkt (også selvom de har
patenter) uden først at checke om produktet skulle krænke andre
patenter. Enhver innovator er en potentiel patentkrænker.


> Patenter er et statstildelt monopol og patentsystemet skal kunne > udvikle sig i takt med samfundets behov. Det er vigtigt at huske > at monopoler skaber ekstra udgifter som samfundet betaler. > Hvis denne indirekte patentmonopoludgift for samfundet leder til > ekstra innovation kan det være økonomisk rationelt at udstede > patenter, men hvis monopolerne i stedet hæmmer innovationen, > så er det en økonomisk uansvarlig politik samfundsmæssigt set.

Specielt for folkevalgte politikere er det vigtigt at huske
at patentsystemet skal udvikle sig i takt med samfundets
behov, i den sammenhæng bør det faktum at monopoler skaber
ekstraudgifter for samfundet ikke fejes ind under gulvtæppet.
Hvis de indirekte patentmonopoludgifter balanceres af ekstra
innovation kan det være samfundsøkonomisk rationelt at udstede
patentmonopoler, men hvis monopolerne i stedet hæmmer
innovationen, så er det er samfundsøkonomisk uansvarlig
erhvervspolitik.


> Vi betvivler, at det er samfundsøkonomisk rationelt at legalisere > softwarepatenter. Softwarepatenter skaber mulighed for at > virksomheder kan lave statsautorisede holdup af brugerene af > knudepunkter i den digitale infrastruktur og kræve penge i form > af softwarepatent licenser for at lade virksomheder og samfundets > data passere digitale knudepunkter.

Vi betvivler, at det er samfundsøkonomisk rationelt at legalisere
softwarepatenter. Softwarepatenter skaber mulighed for at
virksomheder kan lave statsautorisede holdup af brugerene af
"vejkryds" i den digitale infrastruktur og kræve penge i form
af softwarepatent licenser for at lade virksomheders og
samfundets data passere.


> Der henvises til: > "The Future of Ideas- The Fate of the Commons in a Connected World". by > Law Professor Lawrence Lessig.

Tak!, det er en indlysende reference, som jeg havde glemt på
dette sted.


> I særdeleshed udgør åbne standarder en "innovation common", > fordi enhver kan anvende dem uden at skulle betale licens > til en virksomhed, og uden at det i sig selv skaber et > afhængighedsforhold mellem kunde og leverandør. En åben > standard kan ikke være dækket af patenter, fordi > patentejere derved kontrollere standarden.Ideen var netop at > standarden skulle være fælles ejendom.

I særdeleshed udgør åbne standarder en "innovation common".
Åbne standarder er karakteriseret ved at alle kan bruge dem
uden restriktioner, derved undgås det at der opstår et
afhængighedsforhold mellem leverandør og kunde. En åben
standard kan ikke være dækket af patenter fordi kravet om
licens udgør en restriktion med mindrer patentet er
licenseret gratis og betingelsesløst til alle. En standard
kan jo ikke være en virksomheds "intellektuelle egendom"
og fælles ejendom på samme tid.


> som bruges til syntetisk oplæsning på Videnskabsministeriets > hjemmeside..

Kun et .


> En anden "innovation common" er den naturvidenskabelige viden. > Ingen ejer f.eks. Newtons love, en software implementation > af Newtons anden lov kan derimod patenteres.

af Newtons anden lov kan derimod patenteres ifht. EU kommissionens
softwarepatent direktiv.

> Det er således vigtigt med debat omkring "innovation commons",
> hvilke "innovation commons" der findes, hvordan de skabes,
> udnyttes og beskyttes. De burde være med på listen over verdens
> naturarv. Flere Fri- og open Source software programmer er
> da også allerede indleverte til

Hvad står der her??

Skal vi kræve en Washington konvention imod import/export
af truede OSS programmer?


> xxxxxxxx. > > Specielt er det vigtigt at beskytte internettet og åbne standarder > imod "balkanisering", dvs. hvor en populær men patenteret standard > må opgives for at blive erstattet med en masse konkurrende standarder > forslag. > > xxxxxxxxxx Hvad menes med ovenstående"standarder forslag" Skal "forslag > slettes?xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Specielt er det vigtigt at beskytte den digitale infrastruktur
imod en "balkanisering" af standarder, dvs. hvor fælles
verdensomspændende åbne standarder umuliggøres pga.
softwarepatenter i USA, Europa eller Japan. Balkaniseringen
består i at nationer må træffe valget mellem at betale
licenser til at bruge standarder (f.eks. pay-per-view
internet) eller anvende forskellige regionale standarder
der besværliggør interoperatibilitet mellem regioner.


> De fleste patenter ca. over 80% er idag udtaget af USA og Japan


60% af Europæiske softwarepatenter er idag udstedt til
Amerikanske og Japanske virksomheder.


> DEtte fordi de er små spillere på banen overfor de store > miltinationale selskaber som oftest er amerikansk ejede i > modsætning til de mange SME, som udgør Europas mest innovative > softwareudviklere i dag. Samlet set > udgør Europas SME de mest innovative udviklere i verden i dag.

SME -> SMV, DETTE -> Dette, miltinationale

dvs.:

Dette fordi de er små spillere overfor de store multinationale
selskaber som oftest er amerikansk ejede i modsætning til de
mange SMV, som udgør Europas mest innovative softwareudviklere
i dag. Samlet set udgør Europas SMV de mest innovative udviklere
i verden i dag.


> Et ofte hørt argument for patenter i forhold til Open Source > programmer er, at de mange tusind udstedte softwarepatenter > ikke har umuliggjort Open Source software- udviklingen. Det > problematiske ved argumentet er, at der indtil fornylig ikke > har været en reel konkurrence mellem Open Source software og > levandørejet software. Læg hertil, at den danske regering > hidtil har valgt at ignorere den stribe af eksempler på Fri > Software, som er skadet af softwarepatenter.

Et ofte hørt argument for patenter i forhold til Open Source
programmer er, at de mange tusinde udstedte softwarepatenter
ikke har umuliggjort Open Source softwareudvikling. Det
problematiske i argumentet er, at der indtil fornylig ikke
har været en reel konkurrence mellem Open Source software
og leverandørejet software. Et andet problem er at man vælger
at ignorere den stribe af eksempler på Open Source programmer,
som er blevet skadet af softwarepatenter.


> Dette er ikke tom tale. Microsoft har allerede tilbageholdt > patentlicenser specifikt i programmer under Open Source > licenser IPR Imparing Licenses i Microsoft terminologi). > xxxxxxxxx > > Der er noget uklart i ovenstående formulering- jeg forstår det ikke? > > xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx > > I dette tilfælde var det Samba- programmet. Samba og en > Linux- server kan erstatte Windows print- og > fildelingsfunktioner i et netværk.

Microsoft har f.eks. offentliggjort dokumentation omkring
CIFS standarden, som Microsoft bruger til fil- og printerdeling,
og licenseret relevante patenter til gratis alle undtagen
software under hvad Microsoft kalder IPR imparing licenses,
dvs. Open Source software.


> Open Source software kan konkurrere på kvalitet, sikkerhed > og pris, men ikke på størrelsen af store multinationale > selskabers patentportefølger.

Open Source software kan konkurrere på kvalitet, sikkerhed
og pris, men ikke på størrelsen af patentportefølger.


> En fornuftig definition af hvad der er teknisk, kunne > være anvendelsen af naturvidenskabelig viden. Til > forskel fra datalogi og matematik skabes > naturvidenskabelig viden igennem eksperimenter med > naturkræfter. erstat med:

EU-kommissionens udkast til softwaredirektivet definere
ikke "teknisk" begrebet, men giver i stedet en cirkulær
beskrivelse hvor det kan komme fra. En fornuftig definition
af hvad der udgør en opfindelse med teknisk bidrag, dvs.
en patenterbar opfindelse, er en lærdom om årsag-effekt
relationen for brugen af kontrollerbare naturkrafter.
Opfindelser er populært sagt anvendt naturvidenskab.

Til forskel fra datalogi og matematik skabes
naturvidenskabelig viden i gennem eksperimenter med
naturkræfter, der skaber en lærdom om årsag-effekt
relationer af naturkrafter. [resten af paragrafen]


> fremtiden ikke bliver nødvendigt at harmonisere lovgivningen > igen plot fordi patentpraksis divergerer eller er løbet > udenfor medlemslandenes reelle, pga. en manglende definition

Der mangler noget i ovenstående sætning.


> Harmonisering af lovgivningen er netop målet med EU´s > softwarepatentdirektiv. Ligesom Bakels-Hugenholtz rapporten > ville vi fortrække, hvis man forsøgte at skabe en > konvergerende praksis, i stedet for at sikre at alle > blot divergerer i samme takt. > > xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx > > * note der forklarer de svære ord nødvendig > xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx > Hvad svære ord er det?


> Intet sted i TRIPS står det dog at software er teknologi. > EU direktivet vælger at definere software som værende > teknologi, og det følger så at software deraf at så skal > software kunne patenteres.

Intet sted i TRIPS aftalen står der at software er teknologi.
EU direktivet vælger at definere software som værende teknologi,
som en følge af direktivets valg følger det at software skal
kunne patenteres.


> Ministerens udsagn i grundnotatet og svaret til Folketingets > Europaudvalg er næppe en bevisdt vildledning fra ministerens

bevisdt -> bevist


> side, men skyldes formodentlig, at ministerne ikke har forstået, > at EPO´s praksis er baseret på et udefineret "teknisk" begreb.

ministerne -> ministeren


> kilde til" prior art", der publiceres løbende på Internettet.


kilde til "prior art", ...


> Internettet.Den undersøgelse patentmyndigheden foretager under en


mellemrum mellem .Den


> "Prior art" kan være beskrevet i Bagdad Dagblad eller i > Anders And. DEt vil sige at det gør en reel undersøgelse > helt illusorisk.

Slet. Der er nok ikke meg OSS der offentliggøres i
Anders And bladet, så jeg kan ikke se relevansen.


> Det er for eksempel klart, at den" pseudo juridiske" diskussion den "pseudo


> område.I øvrigt er det administrativt hurtigere og lettere for mellemrum efter .


> har økonomi til at patentere, men dette er dog kun et af en lang > række af problemer.En forsikringsordning vil fordyre software og Mellemrum efter .


> kritiseret ovenfor. F.eks. påståsdet i rapporten, at SMV´er påståsdet


> Før Danmark og EU kaster sig hovedkulds ud i en statsfinancieret > forsikringsordning for at lappe på patentsystemet, så foreslår

DKPTO foreslår en statsfinancieret ordning, men ovenover
snakkes der om noget der lyder som en privat forsikring,
det er ikke helt klart.


> problemerne omkringalle de rivielle patenter, der er udstedt. omkring alle


> Open Source udviklere har dog ikke råd til at betale til sådan > en forsikringsordning.

Hvorfor vi foreslår en statsgarenti for software under Open
Source licenser, siden Open Source software har karakter
af et offentligt gode.


> Version 5 havde jeg hægtet på her, men jeg måtte > klippe den af igen, da jeg ikke fik lov at sende så lang > en tekst på en gang for min Internet-udbyder.

SSLUG's nægter at modtage indlæg større end 40Kb.

--
  Mvh. Carsten 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:20 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *