[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Re: [ITPOLITIK] PM om München, OSS og SWPAT ?On Sun, 01 Aug 2004 04:56:18 +0200, Erik Lange <sslug@sslug>
wrote:

>Vers. 0.2:
>
>Diff: rettelser af enkelte stavefejl, tilføjelse af afsnit "Patenter
>eller ophavsret"

Vers. 0.3

Diff. frr 0.2: 

- flere små stavefejl
- tilføjet afsnit om *Danske skyklapper*
- referencer

-oOo-

*Softwarepatenter bremser brug af alternative programmer.*

Et EU-direktiv der vil tillade patentering af software kan betyde at
München alligevel ikke kan udskifte Microsoft Office og Internet
explorer med alternative programmer.


*Baggrund*

Alle EU-landes patentlove skal rette sig efter den Europæiske
patentkontion. Ifølge den nuværende patentkonvention fra 1974, kan der
ikke udstedes patenter på hvad der alene udgør programmer til
computere. Ikke desto mindre har det europæiske patentkontor, der
administrerer konventionen, igennem de senere år udstedt op imod
30.000 patenter, på programmer til computere - i strid med den
gældende konvention på området.

I 2002 fremsatte EU-kommisionen et forslag til harmonisering af
patentlovene i EU, angiveligt fordi der ikke var overensstemmelse
imellem de forskellige medlemslandes lovgivning på området - nogle
lande rettede sig efter konventionen, mens tillod samme praksis som
det europæiske patentkontor. Dette forslag er blevet stærkt kritiseret
af softwareudviklere i EU. Ved den offentlige høring til kommisionens
oprindelige forslag, var der således 95% af de indkomne høringssvar,
der direkte advarede imod at man tillader patentering af software i
EU. Kritikkerne blev dog afvist med den begrundelse, at de resterende
5% udgjorde en "vægtigere" del af softwarebranchen.

Siden har det oprindelige forslag været behandlet i
Europa-parlamentet, der sidste efterår fremsatte et ændringsforslag,
som i meget begrænset omfang tillod patentering af software, samtidigt
med at det satte klare grænser op for, hvad der ikke skulle kunne opnå
patentbeskyttelse. Dette forslag er blevet rost af kritikkerne til det
oprindelige forslag, netop fordi det sætter klare grænser for hvad der
ikke kan patentbeskyttes.

Senest har det netop afgåede Irske formandsskab fremsat et såkaldt
"kompromisforslag", der dog i realiteten er en omskrivning af det
oprindelige forslag fra kommisionen. Flere kritikkere mener faktisk at
det Irske "kompromisforslag", går endnu viddere end kommisionens
oprindelige forslag, da det i praksis ikke sætter grænser for hvad der
kan patenteres, og således åbner for patentering af ikke bare
software, men også patentering af forretningsmetoder, som man kender
det fra USA og Japan.

*München og brug af alternative programmer i den offentlige
forvaltning*

Delstatsregeringen i München har fornyligt vedtaget at udskifte en del
af de anvendte programmer i den offentlige forvaltning, for at spare
på statens IT-budget. Konkret er der tale om at man ønsker at udskifte
kontorpakken Office fra Microsoft med programpakken Open Office, og
internetbrowseren Internet Explorer, ligeledes fra Microsoft, med
internetbrowseren Mozilla. Fælles for Open Office og Mozilla er, at
programmerne er udviklet efter den såkaldte Open Source model.

*Open Source*

Open Source vil sige, at kildekoden er tilgængelig for slutbrugeren,
som dermed har mulighed for at rette evt. fejl, og/eller tilføje
forbedringer til programmet. Denne udviklingsmodel betyder at
programmerne typisk ikke er udviklet af et enkelt firma, men af mange
uafhængige programmører, spændende fra ansatte i virksomheder der
bruger programmerne, til privatpersoner der på frivilligt basis bruger
deres fritid på at deltage i udviklingen. Fællesnævneren er, at
udviklingen typisk koordineres af en ikke-kommerciel organisation, af
mindre virksomheder eller af privatpersoner.

Styresystemet Linux er nok det mest kendte eksempel på et program
udviklet efter denne model, og er i de seneste år er stormet frem som
alternativ til Windowplatformen fra Microsoft. Linux blev oprindeligt
udviklet af en enkelt privatperson, som den dag idag stadig
koordinerer udviklingen af programmet. 

Fælles for Open Source programmer er typisk, at hverken den
koordinerende enhed eller de enkelte deltagere i udviklingen, har
midler til at beskytte deres programmer udover den beskyttelse som der
ligger i ophavsretten. 

Har man ophavsret på et produkt, kan man ikke forhindre andre i at
skrive et program der kan det samme som ens eget program. Konkurrenten
må dog stadig ikke benytte ens kode, men skal skrive sit eget program
helt fra bunden.

*Patenter og Open Source*

Udover at det koster betydelige summer at udtage et patent, er det
også forbundet med væsentlige omkostninger at undersøge, om der
eksisterer patenter indenfor et givent område.

Såfremt det patenterbare område udviddes indenfor EU, til også at
omfatte software, vil det være nødvendigt at man i forbindelse med
udvikling eller anskaffelse undersøger af software, undersøger om der
er udstedt patent på den aktuelle software, for ikke senere at blive
sagsøgt for patentkrænkelse. Sådanne udgifter er det ikke muligt for
udviklere af Open Source programmer at afholde, og man må derfor
formode, at der iblandt de 30.000 patenter det europæiske patentkontor
har udstedt i strid med den gældende konvention, allerede eksisterer
et utal patenter på programmer fremstillet efter Open Source modellen.

Til forskel fra ophavsretten, der tillader sideløbende eksistens og
udbud af flere produkter der opfylder samme formål, beskytter patenter
selve ideen om et produkt, og ikke det enkelte produkt. Har man
således et patent på et produkt, kan man opkræve licens fra alle
tilsvarende produkter. Dvs. at selvom man selv har skrevet al kode i
et program, kan man stadig krænke et patent, der dækker selve den idé
der ligger bag programmet.

*Patenter eller ophavsret*

Indefor litteratur ville patenter betyde til, at en forfatter kunne
patentere plottet, "det var butleren der gjorde det", og så ville alle
der efterfølgende skrev et kriminalroman hvor butleren viser sig at
være morderen, skulle betale til patentindehaveren. 

Indenfor musik patenter betyde, at en musiker kunne patentere "tolv
takters blues", og alle der efterfølgende udgav en blus-melodi, skulle
så betale licens til patentindehaveren.

Indenfor software betyder patenter, af f.eks. stavekontrol i et
tekstbehandlingsprogram, at alle der bruger et tekstbehandlingsprogram
der indeholder stavekomtrol, skal betale licensafgift til en evt.
patentindehaver.

Eksempler på patenter udstedt i strid med den gældende
patentkonvention i EU er f.eks. betaling med kreditkort over
internettet, brug af "faneblade" på en internetside og overførsel af
billed og lyd via internettet.

*München's problem*

Såfremt det Irske forslag til ny patentkonvention vedtages, vil alle
de patenter det europæiske patentkontor har udstedt til dato, i strid
med den p.t. gældende konvention, med et slag blive legaliseret.

En indehaver af et patent kan dels sagsøge udviklere af konkurrerende
produkter for patentkrænkelse, og dels brugere af alternative
produkter.

Dette betyder, at Mûnchen risikerer at blive sagsøgt for
patentkrænkelse i forbindelse med brug af programmer andre har
patenteret.

Problemet eksisterer potentielt for alle programmer, uanset om de er
udviklet som Open Source eller af et enkelt firma. F.eks. er Microsoft
blevet mødt med anklager om patentkrænkelse i forbindelse med
programmet Internet Explorer. Forskellen er dog, at Microsoft selv har
udtaget og fortsat udtager patenter i USA, samt at Microsoft råder
over betydelige økonomiske resourcer.Microsoft har således hidtil
kunnet bytte patenter med anklagerne, eller har betalt sig fra at
bruge metoder andre har udtaget patent på.

Disse muligheder eksisterer ikke for Open Souce software, så i
tilfælde af søgsmål, er det logisk at antage, at sagsøgerne vil rette
anklagen imod brugerne, og ikke imod producenten.

Jens Muehlhaus fra partiet De grønne i tyskland opfordrer derfor til,
at München bør undersøge hvilke af de patenter det europæiske
patentkontor har udstedt i strid med den gældende konvention, som Open
Office og Mozilla evt. krænker, for ikke at risikere at blive mødt med
erstatningskrav i forbindelse med brugen af disse programmer, såfremt
disse patenter legaliseres som foreslået. [1]

*Danske skyklapper*

Erhverministeren er tidligere blevet bedt om at redgøre for, hvilke
omkostninger der evt. kan forventes at blive pålagt den danske stat i
forbindelse med evt. anklager om patentkrænkelse. Hertil svarede
ministeren:

"Når staten køber IT-ydelser, er det leverandøren, som har ansvaret
for at sikre, at de rettigheder, der måtte være indeholdt i den
teknologi som anvendes, må udnyttes." [2]

Af ovenstående frengår det, at ministeren ikke tager højde for
software udviklet af virksomheder, der ikke har de midler til at
foretage patentundersøgelser i forbindelse med udviklingen af deres
produkter, udgifter der ikke eksisterer i forbindelse med udvikling af
ophavsretsbeskyttet software.

Når ministeren lægger ansvaret for evt. patentkrænkelse over på
leverendøren, i forbindelse med anskaffelse og brug af IT i statsligt
regi, afskærer ministeren i realiteten sig fra at benytte software der
er udviklet af udviklere der ikke har økonomisk mulighed for at
foretage patentundersøgelser for at sikre, at deres software ikke
krænker andres patenter.

Det betyder i realiteten alle former for Open Source software, samt
hovedparten af den software der fremstilles af EU's små- og
mellemstore softwareudviklere. Disse har hidtil kunnet sikre sig imod
anklager for krænkelse af andres rettigheder, ved at fastslå
oprindelsen af den konkret anvendte kildekode.Men hvis det gøres
lovligt at beskytte software via patenter, er det ikke nok at sikre
sig hvem der har skrevet et givent program, derimod skal man tillige
sikre sig imod, at ingen andre har patenteret den idé der ligger bag
programmet.

Dermed kan man som udvikler ikke længere bare skrive et program og
udgive det.

Til sammenligning ville man indenfor litteraturen ikke bare kunne
skrive en roman, men ville være nødsaget til at undersøge, om andre
havde patenteret plottet til ens roman (f.eks. at "det var butleren
der gjorde det).

Indenfor litteraturen virker det åbenlyst groteskt, hvis man forud for
at skrive en roman, først skulle undersøge om andre havde skrevet
noget lignende, før man går igang. Det er åbenlyst at dette vil virke
hæmmende på antallet af udgivne bøger, samt at det vil begrænse
udvalget af forfattere til kun at omfatte dem, der har de økonomiske
midler til at foretage en forundersøgelse forud for deres produktion.

Det burde derfor være åbenlyst, at indførsel af muligheden for
patentering af software hæmmer den eksisterende softwareudvikling, til
fordel for enkelte store spillere.

Ministeren fremfører i samme svar, at der ikke sker en ændring af
retspraksis:

"Jeg skal desuden bemærke, at det direktiv om computer-implementerede
opfindelser, som i øjeblikket behandles i EU, ikke indebærer en
ændring af den gældende retsstilling. Det er ikke korrekt, at den
Europæiske Patent Organisation (EPO) har meddelt patenter på
computer-implementerede opfindelser i strid med gældende lovgivning.
Praksis i EPO fastlægges i høj grad af de såkaldte »Boards of Appeal«,
som er en uafhængig ankeinstans, der påser, at EPO holder sig inden
for rammerne af den Europæiske Patent Konvention."

Ministeren undlader her fuldstændigt at forholde sig til, hvorvidt det
europæiske patentkontor (EPO) holder sig indenfor rammerne af den
gældende konvention, men undviger at svare på spørgsmålet ved, at
konkludere at eftersom der eksisterer en ankeinstans der har til
opgave at sikre, at EPO overholder konventionen, så er der ingen grund
til at antage, at EPO ikke overholder konventionen.

Det faktum at der eksisterer en ankeinstans, er dog ikke et
ensbetydende med, at EPO hidtil har overholdt konventionen.
Ankeinstansens eksistens har ingen betydning for de patenter, der ikke
er indbragt for denne, hvilket vil sige hovedparten af de patenter EPO
har udstedt på dette område.

*Det store spørgsmål*

Noget om, at dette ikke kun rammer Open Source, men alle små- og
mellemstore softwarehuse i EU, som SimCorp og Maconomy tidligere har
udtalt sig om i henvendelser til Folketinget….

Spørgsmålet er, om det er fornuftigt at lade 5% af en branche sætte
dagsordenen, mens 95% bliver ignoreret som "ubetydelige" …


Referencer:

[1] http://www.techweb.com/wire/story/TWB20040730S0001

[2] [http://www.ft.dk/Samling/20031/spor_sv/S1212.htm-oOo-

Hilsen,
Erik L.


 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:23 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *