[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Frankrigs siger nej til softwarepatenterPressemeddelelse:

"Den franske regering siger nej til EU-kommissionens forslag til 
Europa-Parlamentets -og Rådets direktiv, der vil tillade
softwarepatentering.

Den franske industriminister(C. Pierret) har sendt et brev til
EU-kommissionen (EU-kommissærerne Erkki Liikanen og Frits Bolkestein),
hvori han redegør for Frankrigs holdning til EU-kommissionens forslag
til direktiv om patentering af computerprogrammer.

Direktivet drejer sig om langt mere end blot tekniske spørgsmål.

På den Regeringskonference, der blev afholdt af EPO i Munchen vedrørende
en eventuel revision af Den Europæiske Patentkonvention, blev det
besluttet ikke at foretage ændringer på dette område før EU havde gjort
sin holdning klar.

Denne stillingtagen i EU skulle basere sig på en detailleret analyse af
forslagets økonomiske, tekniske og juridiske konsekvenser.

Sagens kerne var, om computerprogrammer "som sådan" skulle med på listen
over patenterbare opfindelser. De har hidtil været undtaget fra
patentering.

Baggrunden for EPO´s forslag var, at EPO´s praksis var ved at "løbe fra"
Patentkonventionens ordlyd.

Spørgsmålet er, om denne EPO-praksis er i overensstemmelse med landenes
ønske.

EU-kommissionen iværksatte herefter diverse undersøgelser, herunder en
høring. Men landenes svar på EU-kommissionens spørgsmål var meget
tøvende
og tilbageholdende med hensyn til en sådan udvidelse af patentområdet,
som foreslået af det patentudstedende organ, EPO.

Frankrig gør også opmærksom på Artikel 8 i direktivforslaget, hvoraf det
fremgår, at Kommissionen ikke vil tillade justeringer af direktivets
virkninger før der er gået 3 år fra vedtagelsen af direktivet.

Den franske regering finder, at den foreslåede direktivtekst ikke giver
os brugbare svar for så vidt angår den videnskabelige og kulturelle
indflydelse på softwareøkonomien i Europa, hvilket er en defineret
prioritet i
EU`s e-Europe aktionsplan.

Det er den franske regerings hensigt at blokere ethvert forslag hvis
konsekvenser vil være negative for Europa på innovationsområdet og hvad
angår interoperabilitet på Open Source og fri software-området, såvel
som negative konsekvenser for alle aktørerne: udgiverne, udviklerne og
forbrugerne. Her tænkes
specielt på hensynet til Europas mange små og mellemstore virksomheder.

Den franske regering går ikke ind for det af EU- kommissionen foreslåede
direktiv om softwarepatentering, fordi det ikke giver en klar og
overbevisende stillingtagen til dette vigtige spørgsmål, der berører
innovationen nu og i fremtiden."

Læs mere på: 

www.softwarepatenter.dk 

http://petition.eurolinux.org/index_html?LANG=en

http://swpat.ffii.org/vreji/papri/eubsa-swpat0202/


/Anne

Selve direktivforslaget:

Forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV
om computer-implementerede opfindelsers patenterbarhed

Læs mere her:

http://w1.401.telia.com/~u40120948/EUdirektiv/com02-92das.html
-----------------------
Brev til EU-kommissionen: Kommissær Frits Bolkestein

Maskinoversættelse fra fransk til engelsk(originalversionen læs længere
nede)

Dear Sir,

During the Council of Internal Market on March 1st 2002, the European 
Commission will introduce its proposal of directive on computer
implemented 
inventions. Because the impact of software patentability goes far beyond 
mere technical issues, I need to introduce you here the position of
French 
government.

Rules as they are defined by the European Patent Convention (EPC) have 
excluded programmes for computers "as such" from the list of patentable 
inventions. However, the practice of the European Patent Office (EPO)
has slightly evolved in the last few years and has granted many patents
in
the field of software. Thanks to an initiative including France, the
Diplomatic Conference in charge of the revision of the EPC, which was
held in
November 2000 in Munich, decided not to change the provisions of the
Convention
in this field, and proposed that a clear European Community position
should
be defined, based on a detailed analysis of its economical, technical
and 
juridical consequences.

The European Commission lauched various studies and a consultation in
the last quarter of 2000. However, the proposed directive does not
highlight 
the risks of a juridical validation of the EPC practice in the Members 
States of the Union in comparison of its eventual advantages. Various 
reports and studies launched by Member States have in fact concluded in
a cautious (reluctant, réservé) way regarding such an evolution.

In this context, it appears that the proposed directive does not provide 
any kind of precision on the limits and requirements for patentability
but, on the countrary, claims in the "exposé des motifs" that "n'importe
quel 
programme extécuté sur ordinateur BBBBBB" (p. 7). This would open the
realm 
of patentability to all software and eventually business methods.
However, it clearly appeared both in France as at the EPO that such an
extension 
would be rejected by the vast majority.


Also, the provisions of revision included at Articl 8 do not allow to 
assess the impact of the evolution of the juridical protection of 
inventions implemented by computer programmes on competition and
innovation before 3 years after the adoption of the text. France
considers as a 
requirement before any discussion at Council to provide a review of the 
protection of inventions implemented by computer programmes resulting
from the EPO practice and in the Member States.

The French Government considers that the proposed directive does not 
provide adequate answers on the economic, scientific and cultural impact
of the software economy as well on the requirement of promoting
innovation 
which was defined as a priority in the "e.Europe" action plan.

The French Governement itends to block any project which consequences
would be negative in Europe in the field of innovation, interoperability
and
open source / free software, as well as on all actors (publishers,
integrators, users), and in particular on SMEs.

Considering this, the French Government is not in favour of the proposed 
directive, which does not appear able to provide a clear and "crédible" 
position on this major topic in terms of innovation now and to come.

Yours Sincerely,

C Pierret
---------------------------------------------------
Den franske originalversion:

Monsieur le Commissaire,
Lors du Conseil marché intérieur du 1er mars 2002, la Commission
européenne
présentera sa proposition de directive sur la brevetabilité des
inventions
mises en oeuvre par ordinateur. L'importance des enjeux liés à la
brevetabilité des
logiciels, qui vont au-delà des seuls aspects techniques, me conduit à
vous faire
part dès à présent de la position du gouvernement français.
Les règles en vigueur de la Convention sur le Brevet Européen (CBE)
excluent les programmes d'ordinateurs "en tant que tels" de la liste des
inventions 
brevetables.
La pratique de l'Office Européen des Brevets (OEB) a pourtant nettement 
évolué ces dernières années jusqu'à la délivrance de très nombreux
brevets dans le 
domaine du logiciel. A l'initiative notamment de la France, la
Conférence Diplomatique 
pour la révision de la CBE, qui s'est tenue à Munich en novembre 2000,
avait
décidé de ne pas modifier les dispositions de la Convention en la
matière, souhaitant 
qu'une position communautaire claire puisse être prise sur la base d'une
analyse 
précise de ses conséquences sur les plans économique, technique et
juridique.
La Commission a mené des études et une consultation sur ce thème au
dernier trimestre 2000. Le projet de directive présenté aux Etats
membres
n'indique pourtant pas clairement les risques que présenterait une
validation juridique de la
pratique de l'OEB dans les Etats membres de l'Union, au regard des
avantages que l'on 
pourrait en attendre. Divers études et rapports conduits dans plusieurs
Etats Membres 
sont apparus par ailleurs réservés quant à une telle évolution. 

Dans ce contexte, je constate que le projet de directive n'apporte
aucune
des précisions attendues sur les limites et les exigences de la
brevetabilité,
mais, au contraire, stipule dans l'exposé des motifs que " tous les
programmes 
exécutés sur un ordinateur sont par définition techniques" ( page 7).
Cela pourrait
ouvrir le champ de la brevetabilité à l'ensemble des logiciels voire des
méthodes 
intellectuelles. Or, il est apparu clairement en France comme à l'OEB
qu'une telle extension est largement rejetée.
  Enfin, la clause de révision prévue à l'article 8  ne permettrait pas
de
distinguer les effets des évolutions de la protection juridique des
inventions mises en 
oeuvre par ordinateur sur la concurrence et l'innovation avant un délai
de trois ans
à compter de l'entrée en vigueur de ce texte. La France estime pour sa
part
indispensable de disposer préalablement à toute discussion au Conseil
d'un bilan de la 
protection des inventions mises en oeuvre par ordinateur telle qu'elle
résulte de la 
pratique de l'OEB et des Etats membres.
Le gouvernement français considère que la proposition de directive ne
répond 
pas de façon adéquate aux enjeux économiques, scientifiques et culturels
du 
secteur du logiciel ainsi qu'à la nécessité de promouvoir l'innovation
qui figure
parmi les priorités du plan d'action « e.Europe ».
Le gouvernement français souhaite écarter tout projet qui aurait des 
conséquences négatives pour l'innovation en Europe, pour
l'interopérabilité et les 
logiciels libres, et pour l'ensemble des acteurs (éditeurs,
intégrateurs, utilisateurs),
notamment les PME.
Compte tenu de ces considérations, le gouvernement français n'est pas 
favorable à cette proposition de directive, qui ne lui paraît pas en
mesure d'assurer
une position européenne rigoureuse et crédible sur ce sujet majeur pour
ses capacités
d'innovation actuelles et à venir.
Je vous prie de croire, Monsieur le Commissaire, à l'assurance de ma 
considération distinguée.
Christian PIERRET
Copie à Monsieur Erkki LIIKANEN, Commissaire Européen 


Anne
-- 
Anne Østergaard, sslug@sslug http://www.sslug.dk


 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 18:41 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *