Previous Next Table of Contents

2. MEDLEMMAR

2.1 Medlemskap

Medlemskap i SSLUG är öppet för alla fysiska personer som av styrelsen ej antas skada föreningen, dess syfte eller anseende. Det tillfaller styrelsen att bevilja respektive neka person medlemskap.

2.2 Medlemsavgift

Ordinarie medlem åligger att erlägga av årsmötet fastställd medlemsavgift. Om årsmötet ej har fastställt medlemsavgift åligger det ej medlem att erlägga medlemsavgift.

2.3 Hedersmedlem

Till hedersmedlem kan föreningsmötet utse den person, som synnerligen förtjänstfullt verkat för föreningens syften eller utveckling. Hedersmedlem är hedersmedlem på livstid eller tills dess styrelsen eller hedersmedlemmen drar tillbaka medlemsskapet. Hedersmedlem åligger ej att erlägga av årsmötet fastställd medlemsavgift. I övrigt gäller samma rättigheter och skyldigheter för hedersmedlem som för ordinarie medlem.

2.4 Medlemmars skyldigheter

Det åligger alla medlemmar att följa föreningens stadgar.

2.5 Avstängning

Om en medlem allvarligt skadar föreningen, dess syfte eller anseende kan denne avstängas av styrelsen. Den avstängningshotade måste få möjlighet att försvara sig inför styrelsen före beslutet. Avstängningen måste diskuteras på nästkommande föreningsmöte. Avstängningen kan då upphävas eller leda till uteslutning av medlemmen. Den uteslutningshotade har yttranderätt och rösträtt på mötet. En avstängd medlem kan ej inneha förtroendeposter i föreningen.


Previous Next Table of Contents