Previous Next Table of Contents

4. FÖRENINGSMÖTET

4.1 Föreningsmötet

Föreningsmötet är SSLUG:s högsta beslutande organ, i vilket samtliga medlemmar äger rätt att deltaga.

4.2 Beslut vid föreningsmöte

Varje medlem äger en röst. Vid röstning via ombud skall ombudet lämna ett skriftligt intyg till mötets sekreterare. En person kan vara ombud för högst en annan medlem. Föreningsmötet är beslutsmässigt om minst åtta (8) eller minst hälften av föreningens medlemmar jämte ombud är närvarande.

4.3 Utlysande av föreningsmöte

Föreningsmötet skall under verksamhetsåret hålla minst ett sammanträdande, varav ett skall vara årsmöte. Föreningsmötet sammanträder på kallelse av styrelsen. Rätten att begära utlysande av föreningsmöte tillkommer:

4.4 Kallelse till föreningsmöte

Styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot kallar föreningsmötet. Föreningsmötet skall utlysas minst två (2) veckor i förväg, varvid tid och plats skall anges. Dagordningen skall offentliggöras senast 48 timmar före mötets början. Kallelse skall ske till medlemmarna med till styrelsen tillgängliga medel.

4.5 Årsmötet

Det åligger årsmötet att:

4.6 Utslagsröst

Styrelsens ordförande har utslagsröst vid votering.


Previous Next Table of Contents