Previous Next Table of Contents

5. STYRELSE

5.1 Styrelsens sammansättning

Styrelsen består av:

5.2 Styrelserepresentant

Om ingen styrelseledamot är bosatt i Danmark skall om möjligt en dansk styrelserepresentant väljas. På samma sätt skall om möjligt en svensk styrelserepresentant väljas om ingen styrelseledamot är bosatt i Sverige. Styrelserepresentant äger samma rättigheter och skyldigheter som styrelseledamot förutom beslutanderätt inom styrelsen.

5.3 Styrelsebeslut

Styrelsen är beslutsmässig då minst tre (3) styrelseledamöter är närvarande. Styrelsens ordförande har utslagsröst vid votering.

5.4 Styrelsens skyldigheter

Styrelsen ansvarar inför föreningsmötet för SSLUG:s löpande verksamhet och ekonomi, inklusive beslut om medlemskap och upprätthållande av aktuell förteckning över medlemmar.

5.5 Styrelseprotokoll

Styrelsens beslut skall protokollföras och arkiveras. SSLUG:s medlemmar äger rätt att på begäran ta del av styrelseprotokollen. Styrelsen äger ej rätt att vägra medlem insyn i protokoll som upprättats av styrelsen.

5.6 Styrelsens tillträdan

Styrelsen tillträder vid verksamhetsårets början.


Previous Next Table of Contents