Previous Next Table of Contents

6. REVISION

6.1 Revisorer

För revision väljs vid årsmötet två revisorer, vilka skall vara myndiga. Dessa får ej ingå i styrelsen.

6.2 Extra revision

All berörd ekonomisk verksamhet revideras vid ansvarig funktionärs avgång, eller vid varje annan förändring av verksamhet med ekonomisk betydelse.

6.3 Revisorers rätt till protokoll

Revisorerna äger rätt att taga del av samtliga protokoll och övriga handlingar.

6.4 Revisorers närvanderätt

Revisorerna äger rätt att närvara vid alla sammanträden inom SSLUG.

6.5 Revisionsberättelse

Revisorerna skall efter verkställd granskning häröver upprätta en berättelse i vilken de av- eller tillstyrker ansvarsfrihet för styrelsen. Revisionsberättelsen skall innan den föredrages på årsmötet ha varit tillgänglig för medlemmarna i minst fyra (4) dagar.


Previous Next Table of Contents