Previous Next Table of Contents

9. STADGEÄNDRING

Beslut om ändring av dessa stadgar skall ske vid två på varandra följande föreningsmöten med två tredjedels (2/3) majoritet av deltagande medlemmar. Mellan dessa möten skall minst fyra (4) veckor förflyta.


Previous Next Table of Contents